Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stanovisko Európskeho výboru regiónov k úlohe regiónov v novom ERAMestá a regióny chcú byť v plnej miere zapojené do riadenia a vykonávania európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Predovšetkým zavedenie centier európskeho výskumného priestoru môže byť dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov Európskej únie v oblasti ekologickej, digitálnej, sociálnej a hospodárskej transformácie, zdôrazňuje Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku.

V septembri 2020 Komisia prijala oznámenie, ktorého cieľom je oživiť Európsky výskumný priestor (ERA) stanovením novej vízie, jasných cieľov a konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Hoci sa v ňom regionálnym inovačným ekosystémom pripisuje väčší význam, Európsky výbor regiónov s poľutovaním konštatuje, že riadenie ERA naďalej zostáva v rukách Komisie a členských štátov a že ERA je koncipovaný viac ako pokračovanie programu Horizon Europe namiesto toho, aby priniesol viditeľný posun smerom k „Európskemu výskumnému a vzdelávaciemu priestoru“.

Výbor sa preto zasadzuje za transverzálny prístup úzko prepojený s regionálnymi politikami, do ktorého by bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán – univerzity, priemysel, rôzne úrovne verejného sektora, občania a občianska spoločnosť – a zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere uznať, že inteligentné špecializácie a ich kolektívny a podnikateľský proces sú základným kameňom európskej výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie.

Európsky výbor regiónov žiada, aby sa aspoň 50 až 100 lokalít v Európe uznalo za tzv. ERAHubs a aby medzi nimi boli aj vznikajúce ekosystémy v najviac znevýhodnených regiónoch. Mali by sa uznať ako oporné body, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov EÚ a byť podporované priamo zo strany EÚ, a to aj finančne.

Spravodajca Clergeau zdôrazňuje, že sieť ERAHubs by sa mohla stať vynikajúcim rámcom pre vznik kolektívnych výskumných a inovačných projektov spájajúcich niekoľko regionálnych ekosystémov a inovačných centier v rámci prístupu zdola nahor. Ľutuje však, že ERA je roztrieštený a medzi krajinami a regiónmi existujú veľké rozdiely, čo sa odzrkadlilo aj v poslednej správe o pokroku v oblasti ERA a regionálnom prehľade výsledkov inovácie.

Keďže sa výbor obáva, že kríza COVID-19 bude mať za následok prudké zníženie investícií do výskumu v najzraniteľnejších a najviac postihnutých regiónoch, vyzýva, aby sa z plánu obnovy Next Generation EU a nového finančného rámca viac podporilo vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie, ktoré slúžia cieľom ERA. Rovnako by sa mali mobilizovať možnosti programu REACT-EU Fondu na spravodlivú transformáciu , a to v súlade s operačnými programami, ktoré prijali jednotlivé regióny, ako aj s ich stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Viac informácií: