Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štátna pomoc: Európska komisia rozširuje rozsah pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkáchDňa 23. júla 2021 schválila Európska komisia rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (General Block Exemption Regulation, GBER), ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany Európskej komisie.

Revidované pravidlá sa týkajú:

1. pomoci poskytovanej vnútroštátnymi orgánmi na projekty podporované prostredníctvom určitých centrálne riadených programov EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca a;

2. určitých opatrení štátnej pomoci na podporu zelenej a digitálnej transformácie a sú zároveň relevantné pre zotavenie po hospodárskych účinkoch pandémie koronavírusu.

V záujme zlepšenia kompatibility pravidiel financovania z EÚ a pravidiel štátnej pomoci EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca Komisia navrhuje zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci platných pre vnútroštátne financovanie projektov alebo finančných produktov, ktoré spadajú pod určité nedávno prijaté programy EÚ. Zmenami, ktoré boli zavedené do nariadenia o skupinových výnimkách, sa zladili pravidlá financovania z prostriedkov EÚ a pravidlá štátnej pomoci platné pre tieto typy financovania tak, aby sa odbúrala zbytočná zložitosť a zároveň zachovala hospodárska súťaž na jednotnom trhu EÚ.

Ide o vnútroštátne finančné prostriedky, ktoré sa týkajú týchto oblastí:

  1. finančné a investičné operácie podporené z Fondu InvestEU;
  2. projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré získali známku excelentnosti (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizon Europe, ako aj spolufinancované projekty v oblasti výskumu a vývoja alebo akcie zamerané na vytváranie tímov v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa;
  3. projekty Európskej územnej spolupráce (ETC) známej aj ako Interreg.

V prípade programu Horizon Europe to znamená, že členské štáty teraz môžu vynakladať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na spolufinancovanie partnerstiev v rámci programu Horizon Europe a výskumných projektov, ktoré získajú známku excelentnosti Európskej komisie.

Po prijatej zmene všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách môžu členské štáty tieto opatrenia vykonávať priamo bez toho, aby ich museli notifikovať Komisii, ktorú stačí len následne informovať. Záruky zakotvené v programoch EÚ, ktoré centrálne riadi Komisia, umožňujú vyňať pomoc v týchto oblastiach spod povinnosti predchádzajúceho oznámenia.

Okrem toho Komisia zmenou všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách vytvára pre členské štáty ešte ďalšie možnosti poskytovania pomoci potrebnej na dvojakú transformáciu takým spôsobom, ktorý im takisto umožní rýchlo podporiť podniky, ktoré potrebujú finančné prostriedky na boj proti hospodárskym dôsledkom pandémie koronavírusu.

Nové kategórie pomoci, ktoré budú oslobodené od notifikačnej povinnosti, patria do oblastí politiky, ktoré sú hlavnými prioritami dvojakej transformácie. Pomoc poskytovaná v týchto oblastiach podporí aj zotavenie sa z hospodárskych účinkov krízy spôsobenej koronavírusom a zabezpečí, aby toto oživenie prispelo k prechodu na zelené a digitálne hospodárstvo. Príslušnými kategóriami pomoci sú:

  1. pomoc na projekty energetickej hospodárnosti budov;
  2. pomoc na infraštruktúru nabíjacích a čerpacích staníc pre nízkoemisné cestné vozidlá;
  3. pomoc na pevné širokopásmové siete, mobilné siete 4G a 5G, určité projekty infraštruktúry transeurópskej digitálnej konektivity a určité poukážky.

Viac informácií:

Zverejnené 30.7.2021, slord