Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stav FAIR dát v európskom kontexteKoncom novembra Komisia zverejnila záverečnú správu „Európske prostredie výskumných údajov“.  Zaoberá sa postupmi výskumných pracovníkov pri tvorbe, ukladaní, sprístupňovaní a opätovnom využívaní dát, a implementáciou FAIR zásad. V rámci štúdie sa uskutočnili aj dva prieskumy,  jeden s výskumnými pracovníkmi a druhý sa týkal úložísk výskumných údajov.

Cieľom štúdie je poskytnutie podrobnej charakteristiky výskumných údajov v európskom kontexte zahŕňajúc aj pridružené krajiny programu Horizont 2020 a Spojené kráľovstvo. Kľúčové zistenia zo správy ukazujú, že napriek tomu, že určité zásady FAIR sú adoptované, stále ostáva mnoho prekážok pri vytváraní FAIR dát. Takými prekážkami sú napríklad limitovaná lokálna podpora, nedostatok informovanostinedostatočné monitorovanie na rôznych úrovniach.

Správa na záver uvádza odporúčania možné opatrenia, ktoré by napomohli európskym výskumníkom viac využívať FAIR postupy. Medzi ne patrí napríklad sebahodnotenie s cieľom preskúmať súčasnú infraštruktúru a posúdiť FAIR-ovosť dátových fondov či zvyšovanie povedomia o zásadách FAIR a o ich praktickom vplyve na urýchlenie vedy vo verejný prospech.

Viac informácií:

Zverejnené 9.12.2022, slord