Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stratégia EÚ v oblasti vývoja a dostupnosti liekov proti koronavírusuDňa 7. mája 2021 Európska komisia (EK) doplnila úspešnú stratégiu EÚ v oblasti vakcín z júna 2020 o stratégiu liečby ochorenia COVID-19, ktorá má podporiť vývoj a dostupnosť nevyhnutných liekov proti koronavírusu vrátane liečby tzv. dlhodobého COVID-u. Stratégia vychádza z prebiehajúcej práce Európskej agentúry pre lieky (EMA) a EK s cieľom podporovať výskum, vývoj, výrobu a zavádzanie liečiv a je súčasťou Európskej únie zdravia (European Health Union).

Stratégia obsahuje jasné opatrenia a ciele vrátane schválenia troch nových liekov proti koronavírusu do októbra 2021, prípadne ďalších dvoch do konca roka. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií stratégia stanovuje nasledovné:

  • Investovať 90 miliónov EUR do populačných štúdií a klinických skúšok s cieľom zistiť súvislosti medzi rizikovými faktormi a účinkami na zdravie a následne lepšie informovať tvorcov politiky v oblasti verejného zdravia a klinický manažment vrátane pacientov s dlhodobým COVID-om.
  • Do júla 2021 zriadiť tzv. katalyzátor inovácie liekov na podporu najsľubnejších liekov od predklinického výskumu až po ich uvedenie na trh. Bude vychádzať zo súčasných iniciatív a investícií do vývoja liekov, pričom bude úzko spolupracovať s Úradom EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) v oblasti mapovania liekov. Zabezpečí tak koordináciu všetkých výskumných projektov v oblasti liekov proti COVID-u, podporí inovácie a zrýchli vývoj liekov.

Ďalšie oblasti činnosti, na ktoré sa stratégia vzťahuje:

  • prístup ku klinickým skúškam a ich rýchle schválenie
  • skenovanie potenciálnych liekov
  • dodávateľské reťazce a dodávky liekov
  • spoločné obstarávanie a financovanie
  • medzinárodná spolupráca s cieľom sprístupniť lieky pre všetkých

Viac informácií:

Zverejnené 18.5.2021, slord