Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stratégia pre web 4.0 a virtuálne svetyKomisia prijala 11.7.2023 novú stratégiu pre web 4.0 a virtuálne svety s cieľom riadiť ďalší technologický prechod a zabezpečiť otvorené, bezpečné, dôveryhodné, spravodlivé a inkluzívne digitálne prostredie pre občanov EÚ, podniky a verejnú správu.

Internet sa vyvíja mimoriadne rýchlo. Okrem v súčasnosti rozvíjajúcej sa tretej generácie internetu, webu 3.0, ktorej hlavnými črtami sú otvorenosť, decentralizácia a úplné posilnenie postavenia používateľov, umožní ďalšia generácia, web 4.0, integráciu digitálnych a reálnych objektov a prostredí a posilnenú interakciu medzi ľuďmi a strojmi.

Vo výhľade hospodárstva EÚ po roku 2030, ktorý bol uverejnený v marci, sa digitalizácia vyzdvihuje ako jeden z hlavných faktorov a web 4.0 ako hlavný technologický prechod, ktorý prinesie hladko prepojený, inteligentný a pohlcujúci svet. Odhaduje sa, že veľkosť globálneho trhu s virtuálnymi svetmi vzrastie z 27 miliárd EUR v roku 2022 na viac ako 800 miliárd EUR do roku 2030.

Virtuálne svety ovplyvnia spôsob, akým ľudia žijú spolu, a prinesú príležitosti aj riziká, ktorým je potrebné sa venovať. Cieľom novej stratégie je web 4.0 a virtuálne svety, ktoré odrážajú hodnoty a zásady EÚ, kde sa plne uplatňujú práva ľudí a kde môžu prosperovať európske podniky.

Kľúčové piliere stratégie

Stratégia je v súlade s cieľmi politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030 a jeho tromi kľúčovými piliermi digitalizácie: zručnosti, podnikanie a verejné služby.

  • Posilnenie postavenia ľudí a zručností s cieľom podporiť informovanosť, prístup k dôveryhodným informáciám a vytvoriť skupinu talentovaných odborníkov na virtuálny svet. Do konca roka 2023 bude Komisia presadzovať hlavné zásady pre virtuálne svety, ktoré navrhla Občiansky panel, a do prvého štvrťroka 2024 vypracuje usmernenia pre širokú verejnosť vďaka „súboru nástrojov pre občanov“. Keďže odborníci na virtuálne svety sú nevyhnutní, Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na vytvorení zásobníka talentov a bude podporovať rozvoj zručností, a to aj pre ženy a dievčatá, prostredníctvom projektov financovaných z programu Digitálna Európa a pre tvorcov digitálneho obsahu prostredníctvom programu Kreatívna Európa.
  • Podnikanie: podpora európskeho priemyselného ekosystému Web 4.0 s cieľom zvýšiť excelentnosť a riešiť roztrieštenosť. V súčasnosti neexistuje žiadny ekosystém EÚ, ktorý by združoval rôznych účastníkov hodnotového reťazca virtuálnych svetov a webu 4.0. Komisia navrhla kandidátske partnerstvo pre virtuálne svety v rámci programu Horizont Európa, ktoré by mohlo začať fungovať v roku 2025, s cieľom podporiť excelentnosť vo výskume a vypracovať priemyselný a technologický plán pre virtuálne svety. S cieľom podporiť inovácie bude Komisia podporovať aj tvorcov a mediálne spoločnosti v EÚ pri testovaní nových nástrojov na tvorbu, spájať vývojárov a priemyselných používateľov a spolupracovať s členskými štátmi na vývoji regulačných pieskovísk pre web 4.0 a virtuálne svety.
  • Vláda: podpora spoločenského pokroku a virtuálnych verejných služieb s cieľom využiť príležitosti, ktoré virtuálne svety ponúkajú. EÚ už investuje do významných iniciatív, ako je Destination Earth (DestinE), miestne digitálne dvojičky pre inteligentné komunity alebo európske digitálne dvojča oceánu, ktoré umožnia výskumníkom napredovať vo vede, priemyselným odvetviam vyvíjať presné aplikácie a verejným orgánom prijímať informované rozhodnutia v oblasti verejnej politiky. Komisia spúšťa dve nové verejné vlajkové lode: „CitiVerse„, pohlcujúce mestské prostredie, ktoré sa dá využiť na plánovanie a riadenie miest, a európske virtuálne ľudské dvojča, ktoré bude replikovať ľudské telo na podporu klinických rozhodnutí a osobnej liečby.
  • Tvorba globálnych noriem pre otvorené a interoperabilné virtuálne svety a web 4.0, ktoré zabezpečia, že im nebude dominovať niekoľko veľkých hráčov. Komisia bude spolupracovať so zainteresovanými stranami v oblasti správy internetu na celom svete a bude podporovať normy webu 4.0 v súlade s víziou a hodnotami EÚ.

Čo to znamená pre program Horizont Európa?

V nedávno uverejnenom oznámení Komisie sa uvádza 10 budúcich oblastí činnosti. Finančné prostriedky z programu Horizont Európa by mali byť k dispozícii napr. na digitálnu replikáciu ľudského tela („európske virtuálne ľudské dvojča“) s cieľom podporiť lepšiu diagnostiku a personalizovanú liečbu. Horizont Európa prispeje aj na výskum týkajúci sa vplyvu virtuálnych svetov na zdravie a pohodu ľudí. Okrem toho Komisia po konzultácii s členskými štátmi zvažuje zavedenie nového európskeho partnerstva v oblasti virtuálnych svetov v rámci programu Horizont Európa. Tým by sa mohol posunúť vpred vývoj priemyselného a technologického plánu pre virtuálne svety od roku 2025.

Ak by ste sa chceli o pripravovanom partnerstve dozvedieť viac alebo sa informovať o možnostiach ako z neho benefitovať, prosím neváhajte nás kontaktovať na slord @ cvtisr.sk .

Viac informácií:

Zverejnené 25.7.2023, slord