Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia Európskeho parlamentu o paušálnom financovaní poukazuje na pozitívnu spätnú väzbu od účastníkovEurópska parlamentná výskumná služba (EPRS) zverejnila štúdiu, ktorá skúma prvé skúsenosti s paušálnym financovaním. Komisia zaviedla paušálne financovanie pre niektoré výzvy v programe Horizont Európa s cieľom zjednodušiť systém financovania odstránením vykazovania nákladov a pomôcť presunúť pozornosť z finančného riadenia na technický a vedecký obsah projektov.

Princíp paušálneho financovania spočíva v tom, že platby sa uskutočňujú na základe dosiahnutých výsledkov podľa schváleného plánu projektu. V štúdii sa zhromaždili príspevky od 167 osôb z 29 krajín a z akademickej obce a priemyslu.

Primárnym výsledkom štúdie je že systém paušálneho financovania je vnímaný ako lepší a jednoduchší oproti tradičnej forme financovania.

Na základe odpovedí z prieskumu a debát boli vypracované 4 možnosti politiky financovania:

  1. Návrat k tradičnému systému

Táto možnosť je nežiaduca, pretože systém paušálneho financovania zrejme splnil svoje ciele teda zjednodušenie a väčšie zameranie na vedecký a technický obsah projektov.

2.Používanie systému paušálneho financovania pre celý program Horizont Európa

Táto možnosť je taktiež nevhodná, pretože by ohrozila celkovú kvalitu výskumu. Súčasný systém paušálneho financovania má 3 hlavné nevýhody:

i) riziko menšej spolupráce v rámci konzorcií kvôli otázkam zodpovednosti, čo vedie k oddeleniu pracovných balíčkov ( WP )s cieľom zmierniť riziko;

ii) vyššia náročnosť pre vstup nových príjemcov do systému z dôvodu nedostatku dôvery, keďže koordinátori projektov majú tendenciu vytvárať svoje konzorciá skôr so známymi partnermi, než aby do nich pustili nových partnerov.

iii) výsledky majú tendenciu byť opísané príliš zjednodušeným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že ciele každého WP boli dosiahnuté.

3.Úprava systému paušálneho financovania

Alternatívnou politickou možnosťou by bolo upraviť systém paušálneho financovania tak, aby sa minimalizovali nevýhody rizika opísaných v predchádzajúcom bode.Tieto úpravy by mohli zahŕňať:

  • dodatočnú podporu zo strany EK, predovšetkým zo strany projektových úradníkov. Podpora by mohla pozostávať napr. z usmernení, vzorov a príkladov pre návrhy pracovných programov a rokovaní o konzorciálnych zmluvách. V rámci projektových výziev by sa mali vypracovať jasné odporúčania potenciálnym žiadateľom o rizikách a prínosoch paušálneho financovania a uvedenie možných zmierňujúcich opatrení.
  • stratégie pre plánovanie by mali byť k dispozícii. To by umožnilo prijímateľom robiť strategické rozhodnutia, a teda vytvoriť návrh projektu, ktorý je vhodný pre ich rozsah, vrátane členskej základne konzorcia a veľkosti konzorcia.
  • Keďže systém paušálneho financovania zahŕňa otázku zodpovednosti za WP, systém je pre nových účastníkov náročnejší ako tradičný systém. Nový účastníci potrebujú podporu zo strany EK a skúsených príjemcov, aby zmiernili vnímaný trend, že mnohé granty sa udeľujú tým istým príjemcom rok čo rok. Jedným z príkladov možnej flexibility by mohlo byť zosúladenie výšky úhrady s pokrokom pracovnej skupiny. Napríklad WP splnený na 80 % by mohol napr. predstavovať 80 % náhradu. dodatočnú podporu zo strany EK, predovšetkým zo strany projektových úradníkov. Podpora by mohla pozostávať napr. z usmernení, vzorov a príkladov pre návrhy pracovných programov a rokovaní o konzorciálnych zmluvách. V rámci projektových výziev by sa mali vypracovať jasné odporúčania potenciálnym žiadateľom o rizikách a prínosoch paušálneho financovania a uvedenie možných zmierňujúcich opatrení.
  • stratégie pre plánovanie by mali byť k dispozícii. To by umožnilo prijímateľom robiť strategické rozhodnutia, a teda vytvoriť návrh projektu, ktorý je vhodný pre ich rozsah, vrátane členskej základne konzorcia a veľkosti konzorcia.
  • Keďže systém paušálneho financovania zahŕňa otázku zodpovednosti za WP, systém je pre nových účastníkov náročnejší ako tradičný systém. Nový účastníci potrebujú podporu zo strany EK a skúsených príjemcov, aby zmiernili vnímaný trend, že mnohé granty sa udeľujú tým istým príjemcom rok čo rok. Jedným z príkladov možnej flexibility by mohlo byť zosúladenie výšky úhrady s pokrokom pracovnej skupiny. Napríklad WP splnený na 80 % by mohol napr. predstavovať 80 % náhradu.

4. Zavedenie zmiešaného systému

Systém paušálneho financovania by sa mohol použiť pre širokú škálu systémov financovania a malo by byť preskúmané jeho rozšírenie. EK by mala tiež posúdiť možnosť implementácie paušálneho financovania v rámci hybridného systému financovania, v rámci ktorého sú určité pracovné programy alebo činnosti financované z paušálneho financovania, napríklad pre projekt začínajúci na nízkej úrovni TRL s vysokými výskumnými ambíciami, t. j. s vysokým rizikom. V takýchto projektoch je notoricky známe, že výsledky sa ťažko predpovedajú, čo núti príjemcov obmedziť očakávané výstupy niektorých WP, aby sa uistili, že každý z nich dosiahne svoje ciele. Pre takéto pracovné skupiny by bol z pohľadu príjemcov vhodnejší tradičný model. Iné časti takéhoto projektu by mohli byť predvídateľnejšie, a teda vhodnejšie pre paušálne financovanie, napr. WP, v ktorých dominujú náklady na cestovanie alebo prístup k infraštruktúre, ako sú laboratóriá alebo vybavenie.

Viac informácií:

Zverejnené 16.05.2022, slord