Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia hodnotí opatrenia v oblasti kariéry výskumných pracovníkovEurópska komisia uverejnila záverečnú správu štúdie, ktorá hodnotí politické opatrenia 3. priority Európskeho výskumného priestoru (ERA). Priorita 3 sa týka „otvoreného trhu práce pre výskumných pracovníkov“, na ktorom sa vysokokvalifikovaní ľudia môžu presúvať tam, kde sa ich talent najlepšie uplatní.

Štúdia hodnotí výsledky, definuje potreby a poskytuje odporúčania týkajúce sa nových alebo revidovaných politických opatrení na podporu ľudských zdrojov nového ERA.

Na základe výsledkov výskumu štúdia ponúka náčrt celkového politického rámca pre kariéru výskumných pracovníkov. Navrhuje sa transformácia existujúcich politických nástrojov, vrátane transformácie Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov ako kľúčových nástrojov celého ERA.

Revízia Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R) sa udeje tak, aby sa hlavný dôraz kládol na podporu neustáleho zlepšovania a transformácia EURAXESS na platformu “ERA Talent Platform” má poskytnúť komplexnejšiu podporu kariér vo výskume.

Ponúkajú sa aj návrhy ďalších politických nástrojov, ktoré by mohli podporovať kariéry výskumných pracovníkov v kontexte nového ERA.

Viac informácií:

Zverejnené 22.12.2021, slord