Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia k systému hodnotenia návrhov v programe Horizont 2020 a odporúčania pre Horizont EurópaEurópska komisia zverejnila štúdiu externých odborníkov o procese hodnotenia návrhov v rámci programu Horizont 2020 (2014 – 2020). V štúdii sa dospelo k záveru, že postupy hodnotenia boli vo všeobecnosti spravodlivé a transparentné, ale súdržnosť a spätná väzba pre žiadateľov by sa mohli zlepšiť. Okrem toho by sa mohlo znížiť pracovné zaťaženie žiadateľov a hodnotiteľov, ako aj konzervatívnosť postupu.

Na základe svojej analýzy autori formulujú desať odporúčaní pre program Horizont Európa:

  1. vykonávať pravidelné kontroly férovosti procesu;
  2. výraznejšie podporovať účasť výskumníčok-žien v projektových návrhoch;
  3. obmedziť používanie viacfázových procesov;
  4. preskúmať nové prístupy a experimentovať s nimi, ako je napríklad hodnotenie anonymizovaných návrhov a žrebovanie;
  5. zefektívniť využívanie konsenzuálnych stretnutí;
  6. zlepšiť zrozumiteľnosť kritérií hodnotenia a zabezpečenie, aby sa proces hodnotenia sústredil na ne;
  7. zvážiť adresnejšie využívanie hodnotiteľov v závislosti od ich odborných znalostí;
  8. preskúmať možnosti využitia nových technológií na zlepšenie procesu;
  9. naďalej poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, najmä neúspešným žiadateľom;
  10. zvážiť spôsoby, ako zabezpečiť podporu inovatívneho výskumu a inovácií, napríklad cielené finančné toky.

Viac informácií:

Zverejnené 28.3.2022, slord