Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia o dôkazoch nutnosti riešenia problému vysokého zaťaženia nedostatočne preskúmaných zdravotných stavovEÚ sa intenzívnej venuje financovaniu výskumu a vývoja v oblasti zdravia, rakoviny a zriedkavých chorôb. Avšak niektoré zdravotné stavy nie sú dostatočne rozpoznané, diagnostikované, predchádzané alebo liečené, a preto môžu byť nedostatočne preskúmané. Takéto ochorenia však môžu predstavovať značnú záťaž pre pacientov a spoločnosť. Táto štúdia sa preto snaží identifikovať choroby alebo stavy, ktoré nedostávajú dostatočné finančné prostriedky na výskum v porovnaní s očakávanou úrovňou financovania na základe ich záťaže a nasmerovať EK ku ďalším aktivitám v tejto oblasti. Takáto záťaž vyplýva (čiastočne) z nedostatku dôkazov týkajúcich sa daných stavov a štúdia sa snaží argumentovať, že stavy s vysokou záťažou pre pacientov by mali dostať vyšší podiel z celkového financovania lekárskeho výskumu ako stavy s nízkou záťažou. Na identifikáciu takýchto chorôb boli použité viacerá kritériá ako prevalencia, roky života upravené o zdravotné postihnutie, stratené roky života a úmrtnosť.

Identifikované skupiny chorôb sa môžu použiť ako východiskový bod na ďalšie skúmanie špecifických stavov v rámci týchto skupín. Keďže priority výskumu sa v priebehu rokov menia a Európska únia je len jedným z mnohých aktérov v oblasti financovania zdravotníckeho výskumu, štúdia odporúča niekoľko budúcich aktivít v tejto oblasti výskumu:

  • Budúce aktivity v tejto oblasti by sa mali zamerať na konkrétne oblasti chorôb a mali by byť vyčlenené zdroje na dôsledné preskúmanie toho, ktoré ochorenia v rámci identifikovaných skupín chorôb sú vysoko zaťažujúce z dôvodu nedostatku vedeckých dôkazov na ich účinné riešenie,
    kvantifikovať ich vplyv na jednotlivcov, spoločnosť a systémy zdravotnej starostlivosti, preskúmať výskumné a inovačné iniciatívy uskutočnené v uplynulých rokoch a viesť rozsiahle konzultácie s odborníkmi a inými zainteresovanými stranami v tejto oblasti, aby sa pochopilo, aký typ výskumnej činnosti je naliehavo potrebný;
  • Budúce aktivity v tejto oblasti by mali zahŕňať informácie o vstupoch do výskumu a výstupoch z krajín mimo EÚ;

Táto štúdia poskytuje prvý dojem o oblastiach, v ktorých sa zdá byť potrebná väčšia podpora. Preto na záver štúdia odporúča aby sa jej zistenia ďalej skúmali a zohľadňovali pri navrhovaní tém v budúcich pracovných programoch, aby sa ponúkli možnosti podpory chorôb a regiónov, kde sú najviac potrebné.

Na základe tejto štúdie je možné predpokladať, že spomenutý typ chorôb sa stane predmetom nových výskumných výziev, najmä v období 2025-2027.

Viac informácií:

Zverejnené 30.1.2023, slord