Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaže Cassini Hackaton a ChallengesCieľom súťaže CASSINI Challenges je podporiť vývoj inovatívnych komerčných riešení, akými sú mobilné aplikácie alebo hardvérové riešenia, ktoré využívajú vesmírne dáta EÚ zo systémov Galileo a/alebo Copernicus. Prihlasovanie je teraz otvorené pre tri okruhy (Tímy s oceneným nápadom sa môžu opätovne prihlásiť do ďalších kategórií):

 1. Okruh: Predloženie nápadu (uzávierka, 24. november 2023):

  • Prihláška musí obsahovať teoretickú myšlienku a problematické miesta, ktoré rieši. V žiadosti sa uvedie aj opis typického prípadu použitia nápadu a potreby zákazníka, ktoré bude riešiť. Očakávaná úroveň TRL aplikácií v tomto okruhu je TRL1-3. (TOP 15 najlepších nápadov získa 10 000 EUR)

 2. Okruh: Predloženie prototypu (uzávierka, 9. február 2024):

  • Prihláška predstavuje prototyp alebo beta verziu riešenia, ktoré už bolo testované v príslušnom prostredí. V žiadosti sa uvedie aj opis typického prípadu použitia prototypu, potreby zákazníka, ktoré rieši, a návrh hodnoty. Očakávaná úroveň TRL aplikácií v tejto oblasti je TRL4-7. (TOP 10 najlepších prototypov získa 30 000 EUR)

 3. Okruh: Predstavenie produktu (uzávierka, 19. apríl 2024):

  • V prihláške sa uvádza výrobok, ktorý je pripravený na komercializáciu alebo je už na trhu. V prihláške sa uvedie aj opis typického prípadu použitia výrobku, potreby zákazníkov, ktoré rieši, a ponuka hodnoty. Očakávaná TRL aplikácií v tejto oblasti je TRL8-9. (TOP 5 najlepších produktov získa 100 000 EUR)

Kritéria hodnotenia:

 • Inovácia (0-5): Inovatívnosť a technologický pokrok;
 • Trhový potenciál (0-5): Potenciál príjmov a stratégia vstupu na trh;
 • Realizovateľnosť (0-5): Životaschopnosť v rámci súčasného technologického prostredia;
 • Význam pre priestor EÚ (0-5): Využitie a význam programov Galileo a Copernicus;
 • Prevádzková kapacita (0-5): Zdroje investované do vývoja;

Slávnostné vyhlásenie cien sa uskutoční na ceremoniáli v Prahe. Všetky ocenené tímy budú mať možnosť prezentovať svoje nápady a produkty hodnotiacej komisii EUSPA a špeciálnym hosťom. Okrem toho každý finalista dostane certifikát úspešnosti.

Webinár s ďalšími informáciami, plánovaný na 24. októbra

CASSINI Hackathon

CASSINI organizuje 6. ročník Hackathonu, ktorý sa uskutoční 3.11.2023 – 5.11.2023 na 10 rôznych miestach v Európe. Hackathon je určený pre odhodlaných inovátorov s vášňou pre vývoj udržateľných riešení. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti v oblasti vesmíru. Stačí využiť vesmírne technológie EÚ na inováciu medzinárodných rozvojových a humanitárnych aktivít, na ktoré je tento ročník zameraný. Hackathon obsahuje tieto 3 výzvy:

 • Výzva č. 1 Podpora udržateľného rozvoja infraštruktúry:

  • Dané riešenia by sa mali týkať územného plánovania, prognózovania obnoviteľných zdrojov energie, dopravnej infraštruktúry a monitorovania kritickej infraštruktúry v odľahlých oblastiach. Okrem toho by mali vyhodnocovať škody na infraštruktúre spôsobené prírodnými katastrofami a konfliktami.

 • Výzva č. 2 Posilnenie potravinovej bezpečnosti a prístupu k čistej vode:

  • Inovácie výzvy č. 2 by mali riešiť pripravenosť na extrémne počasie, zlepšiť poľnohospodárske predpovede a riadiť vodné zdroje vrátane monitorovania ukazovateľov kvality vody. Okrem toho by sa mali zamerať na monitorovanie pôdy a optimalizáciu logistiky humanitárnej pomoci.

 • Výzva č. 3 Pochopenie a predpovedanie migrácie:

  • Medzi hlavné oblasti tejto výzvy patrí využívanie digitálnych nástrojov na migračné trendy, efektívne plánovanie v prípade katastrof, pomoc vysídleným komunitám v oblasti dopravy, riešenie dezertifikácie vo vidieckych oblastiach a monitorovanie pobrežnej erózie.

Riešenia budú hodnotené na základe ich relevantnosti, inovatívnosti a kvalite tímu. CASSINI Hackathons môžu účastníci vyhrať na miestnej aj európskej úrovni. Miestne hackathony ponúkajú jedinečné ceny, zatiaľ čo tri najlepšie tímy na európskej úrovni získajú prístup do CASSINI Mentoringu, 6-mesačného programu so 100 hodinami odborného poradenstva..

Prihlasovanie je otvorené do 26. októbra 2023.

Zverejnené 16.10.2023, slord