Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Švédsko predstavuje priority svojho predsedníctva Rady EÚŠvédsko predstavilo priority a logo svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ. Škandinávska krajina bude predsedníckou krajinou od 1. januára do 30. júna 2023. Všeobecnými prioritami švédskeho predsedníctva budú bezpečnosť, zelená a energetická tranzícia, konkurencieschopnosť, demokratické hodnoty a právny štát. V oblasti výskumu a inovácií bude hlavnou témou urýchľovanie prechodu na otvorenú vedu. Preto sa bude pozornosť sústreďovať najmä témy ako otvorené údaje, zhodnocovanie poznatkov, otvorená veda a prístup k výskumným infraštruktúram, ako aj pokračovanie v práci na Európskom akte o čipoch. Program predsedníctva a webová stránka boli verejnosti predstavené 14. decembra 2023.

Švédsko vo svojej kapitole programu predsedníctva venovanej výskumu a inováciám uznáva znalosti a inovačnú kapacitu za dôležité predpoklady zvýšenej konkurencieschopnosti a výskum a inovácie za predpoklady riešenia kríz a spoločenských výziev, zaistenia bezpečnosti a prosperity pre občanov Európy a realizácie ekologického a digitálneho prechodu. Švédske predsedníctvo sa bude usilovať o podporu opatrení, ktoré podporujú otvorenú výmenu poznatkov a údajov v rámci Európskeho výskumného priestoru, zvyšujú zhodnocovanie poznatkov v našich spoločnostiach a urýchľujú prechod na otvorenú vedu. Výskumné infraštruktúry prispievajú ku kvalite výskumu a spoločenskému prospechu, napríklad v úsilí súvisiacom s ekologickým a digitálnym prechodom. Švédske predsedníctvo zdôrazní význam opatrení, ktoré zvyšujú prístup k výskumným infraštruktúram a k ich údajom a službám pre výskumných pracovníkov, podniky a spoločnosť ako celok.

V programe predsedníctva sa vyzdvihuje aj skutočnosť, že prechod na otvorenú vedu si vyžaduje komplexnú zmenu, ktorá umožní, aby čo najviac fáz a nástrojov výskumných procesov bolo voľne dostupných online. Na uľahčenie a podporu prechodu na otvorenú vedu existujú výzvy a potreby, ktoré sa musia riešiť na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Týkajú sa napríklad nákladov, zručností a zásluh. Vynárajú sa aj otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany výskumných údajov, toho, ktoré subjekty majú práva duševného vlastníctva na rôzne publikácie a výsledky výskumu a ako možno podporiť znalosti subjektov a strategické využívanie týchto práv. Švédske predsedníctvo uvádza, že sa bude usilovať o podporu otvorenej vedy.

Jedným z piatich strategických cieľov v návrhu Aktu o európskych čipoch je posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti výskumu a technológií prostredníctvom európskeho partnerstva zameraného na polovodiče a súvisiace technológie. Švédske predsedníctvo bude pokračovať v spracúvaní zmien a doplnení nariadenia o založení spoločných podnikov v rámci programu Horizont Európa, pokiaľ ide o spoločný podnik pre čipy.

Nemenej dôležitou oblasťou švédskeho záujmu bude aj vesmír v rámci ktorého bude Švédsko presadzovať koncept férového a udržateľného využitia vesmíru. Ich prínosom má byť najmä zadefinovanie spoločného európskeho prístupu k tejto otázke a následne jeho presadzovanie aj na globálnej úrovni. V januári Švédsko takisto inauguruje prvý vesmírny odpaľovací komplex pre satelity v kontinentálnej Európe, ktorý sa bude nachádzať v meste Kiruna na severe krajiny.

Pre viac informácií:

Zverejnené 3.1.2023, slord