Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Synergie medzi akciami Marie Skłodowska-Curie a programom Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávaniaEurópska komisia vydala novú príručku, ktorá podrobne rozoberá synergie a komplementárnosť medzi finančnými nástrojmi dostupnými pre sektor vysokoškolského vzdelávania – predovšetkým Akciami Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a programom Erasmus+ vrátane Európskych univerzít, ktoré čerpajú prostriedky z oboch programov.

V roku 2020 prijala Európska komisia dve oznámenia: o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a o novom Európskom výskumnom priestore. Cieľom oboch oznámení je posilniť a urýchliť transformáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom viacerých záväzkov vrátane posilnených synergií medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami.

Viacročný finančný rámec EÚ a programové obdobie (2021 – 2027) ponúka príležitosť na synergie medzi programami financovania, pričom sa vychádza zo skúseností s projektmi financovanými v rámci programov Erasmus+ a Horizont 2020.

Vytváranie synergií a kombinovateľnosti programov je v súlade s úsilím Komisie maximalizovať vplyv financovania EÚ a podporovať komplementárnosť. Táto publikácia sa podrobne zaoberá možnými synergiami a komplementaritou medzi akciami zameranými na sektor vysokoškolského vzdelávania v rámci programu Horizont Európa – najmä akciami Marie Sklodowska-Curie (MSCA) – a programom Erasmus+.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 28.9.2021, slord