Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Témy vhodné pre spoločenské a humanitné vedy v programe Horizont Európa na roky 2023-2024Cieľom programu Horizont Európa je plne integrovať spoločenské a humanitné vedy (SSH) do každého z jeho pilierov. Najmä v rámci piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ by mali byť SSH plne integrované vo všetkých zoskupeniach. SSH je preto prierezovou témou a je integrovaná do celého rámcového programu.

V programe Horizont Európa sa od žiadateľov vyžaduje, aby predkladali návrhy a vytvárali konzorciá, ktoré presahujú disciplinárne a sektorové hranice a spájajú vedcov z oblasti SSH a z oblasti prírodných a fyzikálnych vied, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM), ako aj výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe z týchto oblastí.

Európska komisia (EK) vytvorila v rámci svojho online portálu Funding & Tender Opportunities Portal vyhľadávač, ktorý má pomôcť výskumníkom v oblasti SSH pri hľadaní možností financovania. Niektoré témy s významnými aspektmi SSH EK „označila“ ako relevantné pre SSH a vyhľadávač ponúka možnosť rýchleho vyhľadávania špecifickej priority „Sociálno-ekonomické a humanitné vedy“.

Net4Society pripravilo dokument, ktorý zhromažďuje „témy označené SSH“ uvedené na Funding & Tender Portáli o možnostiach financovania a verejných súťažiach a zahŕňa aj niekoľko ďalších tém, ktoré síce nie sú označené, ale môžu si vyžadovať príspevok výskumníkov z oblasti spoločenských a humanitných vied.

Viac informácií:

Zverejnené 14.2.2023, slord