Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

TOP 5 priorít pre Európsky vesmírny program na rok 2024 a ďalšie obdobie23. januára 2024 sa uskutočnil 16. ročník Európskej vesmírnej konferencie. Tá predstavila rok 2024 ako rok ambícií, rýchlosti a líderstva – vlastností, ktoré budú charakterizovať vesmírnu politiku Európy nasledujúcich 5 až 10 rokov.

Vo svojom príhovore komisár pre vnútorný trh Thierry Breton určil pre napredovanie vesmírneho programu EÚ 5 priorít:

  1. Vybudovať skutočne jednotný trh EÚ pre vesmír

Vesmírny zákon EÚ stanoví spoločné pravidlá týkajúce sa vesmírnych činností a zameria sa na 3 aspekty – bezpečnosť, odolnosť a trvalú udržateľnosť – čím sa dosiahne právna istota a podporia inovácií. Takisto zákon plánuje nastaviť minimálne požiadavky pre všetky vesmírne systémy operujúce v EÚ (či už pochádzajúce z EÚ alebo mimo nej). Napríklad v oblasti proti kolíznych opatrení, noriem deorbitácie, ale aj riadení rizík kybernetickej bezpečnosti.

  1. Prístup do vesmíru

Potom, čo Európa stratila svoj nezávislý prístup do vesmíru je obnovenie našej suverenity v oblasti prístupu do vesmíru považované za nevyhnutné, ak má Únia zostať dôveryhodným aktérom vo vesmíre. Komisár predstavil európsku stratégiu v tejto oblasti v 4 bodoch: agregácia európskej inštitucionálneho dopytu, podpora radikálnych inovácií, investícia do kritickej pozemnej infraštruktúry, úprava riadenia prístupu do vesmíru vrátane jasného samostatného programu v budúcom rozpočtovom období.

  1. Ochrana vesmírnych systémov prostredníctvom nových možností

Na ochranu našich vesmírnych systémov musíme byť schopní monitorovať naše infraštruktúry a lepšie odhaľovať potenciálne hrozby vo vesmíre, aby sa zabezpečila včasná reakcia. Je nutné vytvoriť spoločnú autonómnu sieť, založenej na aktuálne fungujúcom konzorciu EU SST, ktorá by prepojila príslušné vnútroštátne a európske prostriedky, aby sa zabezpečila bezpečnosť (ochrana pred troskami), ale aj bezpečie (odhaľovanie potenciálnych hrozieb) vo vesmíre. Zároveň je v pláne rozvoj operácií vo vesmíre a služieb ako napr. servis, montáž, výroba a preprava objektov vo vesmíre.

  1. Obranný rozmer vesmíru

Do popredia sa tiež posunie snaha o plné využitie potenciálu vesmírnych programov EÚ pre obranu, posilnenie poskytovaných služieb na podporu bezpečnosti ako aj vývoj vládnej služby EÚ v oblasti pozorovania Zeme. Podporované budú aj väčšie synergie a prepojenia s Európskym obranným fondom.

  1. Komercializácia vesmíru

V neposlednom rade je jednou z priorít aj zabezpečenie podmienok pre Európu ako centra vesmírneho podnikania. CASSINI už podporuje MSP prostredníctvom:

  • Prístupu k financovaniu;

  • Prístupu k zákazkám inštitúcií, ako napríklad v programe Copernicus a čoskoro aj IRIS²;

  • Mentoringu;

  • Validácie na obežnej dráhe atestovanie nového vesmírneho nákladu;

V nasledujúcich 5 rokov plánuje EK uvoľniť 10 miliárd eur súkromných investícií, ktoré budú sprevádzať rýchly rast našich vychádzajúcich hviezd.