Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Účasť Slovenska v cvičení vzájomného učenia o celovládnom prístupe 

Cvičenie vzájomného učenia (Mutual Learning Exercise – MLE)  poskytlo piatim vybraným krajinám, vrátane Slovenska, podporu pri identifikácii a výmene osvedčených postupov pri uplatňovaní prístupu WGA zahŕňajúceho celú verejnú správu. Cvičenie bolo zamerané na navrhovanie a vykonávanie  národných stratégií a plánov v oblasti výskumu a inovácií.

Celovládny prístup (Whole of Government Approach – WGA)  zabezpečuje, aby politiky v oblasti výskumu a inovácií fungovali v úzkej synergii a vzájomne sa prepájali s ostatnými sektorovými politikami. WGA je zároveň ústredným prvkom transformačnej inovačnej politiky (TIP), pričom tento prístup podporuje vzájomnú spoluprácu vládnych orgánov, podnikov a občianskej spoločnosti pri spoločnej tvorbe politík.

Cvičenie vzájomného učenia MLE prebehlo na základe žiadosti členských štátov EÚ v období od novembra 2022 do marca 2024. Kľúčovú úlohu pri realizácii tejto aktivity zohralo 5 krajín (Bulharsko, Fínsko, Malta, Rumunsko a Slovensko), tím politických expertov a Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG R&I).

Projekt sa zaoberal 5 kľúčovými oblasťami:

– prehľad WGA prístupov;

– nové politické návrhy a nástroje pre WGA prístup;

– nové spôsoby zapojenia aktérov do WGA prístupu;

– mapovanie zeleného prechodu prostredníctvom WGA prístupu;

– diskusia o novom riadení štruktúry pre WGA prístup.

Národní zástupcovia z piatich krajín prispeli k cvičeniu MLE tým, že poskytli prehľad svojich národných príkladov a skúseností. Slovensko zdieľalo svoju skúsenosť so zriadením Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) ako prierezovej inštitúcie pre tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík. Vyzdvihli napríklad doterajší úspech, ktorým bolo oslovenie zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti pri diskusii o dlhodobej stratégii krajiny v oblasti VaI.

Slovenskí zástupcovia zdieľali okrem iného i príklad reformy Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI). Záverečná správa MLE v tejto súvislosti konštatuje, že skúsenosti z iných krajín ukázali, že ak majú rady príliš veľa členov, je oveľa ťažšie prijímať rozhodnutia a poskytovať jasné politické poradenstvo. Najmä v tých krajinách, ktoré potrebujú prijať radikálnejšie rozhodnutia a reformy, sa zdajú byť efektívnejšie menšie rady. Preto reforma slovenskej RVVTI, ktorá výrazne znížila počet (ministerských) členov sa zdá byť efektívnejšia, hoci je v rozpore s filozofiou WGA, ktorá spočíva v rozširovaní politického záberu.

Z MLE vyplynula aj potreba dobre rozvinutého viacúrovňového riadenia (multi-level governance) na podporu WGA prístupu, keďže riešenie spoločenských problémov si vyžaduje súčinnosť národných orgánov s mestami a regiónmi. Z MLE cvičenia vyplynula potreba zlepšiť spoluprácu medzi národnými a regionálnymi tvorcami politík a zainteresovanými stranami (napr. inovačné centrá, miestne centrá). Správa MLE vyzdvihla pokrok dosiahnutý v tejto oblasti na Slovensku, kde bol zavedený ekosystémový prístup a regionálne inovačné centrá sa stali orgánmi s väčšou autonómiou a nezávislosťou.

Medzi kľúčové výstupy MLE patrí aj vypracovanie zoznamu potenciálnych nástrojov WGA a poukázanie na výzvy spojené s ich implementáciou. Zo zistení vyplynulo, že všetky zúčastnené krajiny čelia prekážkam:

pri posilňovaní spolupráce medzi jednotlivými sektorovými politikami;

– pri vytváraní jednotných strategických prístupov k spoločenským výzvam.

Z pohľadu Slovenska, bolo MLE užitočné pri zdieľaní poznatkov týkajúcich sa uplatňovania WGA v misiách, ktoré možno využiť v pripravovanej národnej misii Zdravie. Okrem toho slovenskí účastníci vyzdvihli prínos príkladov práce tvorcov politík v oblasti VaI v súčinnosti s  národným parlamentom, ktoré môžu pomôcť posilniť dlhodobú podporu politiky VaI na Slovensku.

Výstupom MLE je zároveň i súbor odporúčaní:

– vytvorenie prierezových tímov, plánovanie rozpočtu so zreteľom na dlhodobé ciele;

– otvorené zdieľanie údajov a poznatkov naprieč jednotlivými vládnymi rezortmi;

– investovanie do kompetencií pre spoluprácu;

– vytvorenie monitorovacích rámcov na sledovanie výsledkov WGA v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte;

– propagovanie WGA v celej Európe, zdieľanie osvedčených postupov pre viacsektorové politiky;

– zosúladenie politík naprieč jednotlivými sektormi v EÚ.

Nástroj na podporu politiky (Policy Support Facility – PSF) zriadila Európska komisia (DG R&I) v rámci programu Horizontu 2020 s cieľom podporovať členské štáty a pridružené krajiny pri reforme ich národných systémov vedy, techniky a inovácií. Aktuálny PSF je financovaný v rámci programu Horizont Európa.

 

Viac informácií: https://shorturl.at/0zAbS

Celý text záverečnej správy: https://shorturl.at/inwgG

 

Zverejnené 17.5.2024, slord