Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ukrajina sa stala asociovanou krajinou k programu Horizont Európa a EuratomVedúci predstavitelia Európskej únie a jej členských štátov dňa 12. októbra 2021 na samite EÚ-Ukrajina podpísali asociačnú dohodu Ukrajiny k programu Horizont Európa, rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie (2021-2027), a k programu Euratom pre výskum a odbornú prípravu (2021-2025).

Ukrajinskí výskumníci a inovátori sa teraz môžu programu zúčastňovať za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ. Táto spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií ďalej posilňuje spojenectvo medzi EÚ a Ukrajinou s cieľom plniť spoločné priority, ako je napríklad dvojitý ekologický a digitálny prechod.

Združenie podporuje globálny prístup k výskumu a inováciám a opätovne potvrdzuje záväzok Európy dosiahnuť úroveň globálnej otvorenosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie excelentnosti, spojenie zdrojov na rýchlejší vedecký pokrok a rozvoj živých inovačných ekosystémov.

Výsledkom spolupráce v minulosti bolo viacero úspešných projektov, ktoré sa týkali rôznych vedeckých oblastí, ako napríklad: DIABOLO, ktorý vyvíja harmonizované informácie pre manažment lesných ekosystémov, SENSKIN, ktorý ponúka nové techniky údržby dopravnej infraštruktúry, RESPONSE, ktorý hľadá ekologické riešenia na napájanie miest budúcnosti, alebo EURAD, ktorý sa zaoberá nakladaním s rádioaktívnym odpadom.

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou v oblasti výskumu a inovácií sa datujú od roku 2002, keď bola podpísaná prvá Dohoda o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou. V súčasnosti sa po tretí raz obnovuje.

Ukrajina sa v roku 2015 plne zapojila do predchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont 2020.

V roku 2016 Ukrajina a EÚ uzavreli aj dohodu o pridružení krajiny k programu Euratomu v oblasti výskumu a odbornej prípravy. Cieľom tohto programu je zlepšiť úroveň jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany.

Celý článok nájdete tu.

Pozri aj:

Zverejnené 13.10.2021, slord