Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Úloha výskumu a inovácií v jarnom balíku európskeho semestra 2024Európska komisia zverejnila jarný balík európskeho semestra 2024, v ktorom sa okrem iných aspektov zdôrazňuje úloha výskumu a inovácií s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť EÚ.

V rámci tohto balíka Komisia navrhuje odporúčania pre jednotlivé krajiny (country-specific recommendations – CSRs) ako usmernenia pre členské štáty, ako riešiť štrukturálne výzvy, najmä so zameraním na zlepšenie konkurencieschopnosti. Oblasť výskumu a inovácií (VaI) bola takmer vo všetkých správach pre jednotlivé krajiny označená za „kľúčovú prioritu do budúcnosti,“ pričom viacerým členským štátom boli po prvýkrát od pandémie COVID-19 adresované špecifické odporúčania týkajúce sa VaI.

Analýza odhalila tri oblasti, v ktorých Európa potrebuje vynaložiť ďalšie úsilie:

– podporovať vedeckú excelentnosť, prilákať talenty a zvýšiť investície do VaI,

– posilniť prepojenie medzi vedou a podnikmi,

– stimulovať inovácie v podnikoch.

Na tieto výzvy treba reagovať na mieru – v závislosti od výskumno-inovačného ekosystému v danom členskom štáte. Tento prístup je podľa Komisie nevyhnutný na to, aby Európa dosiahla svoj cieľ vynakladať 3 % HDP na výskum a vývoj. V tejto súvislosti Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) ponúka členským štátom podporu prostredníctvom nástrojov, akými je napríklad nástroj na podporu politík pod vedením expertov (expert-led Policy Support Facility) a posilnené dialógy zdola nahor prispôsobené jednotlivým krajinám.

Silná pozícia VaI v európskom semestri je sľubným signálom na premenu piatej slobody na posilnenie výskumu, inovácií a vzdelávania (Letta report) na skutočnosť prostredníctvom silného a dobre fungujúceho európskeho výskumného priestoru.

správe o Slovensku sa spomínajú nedostatočné verejné investície Slovenska do VaI, ktoré boli v roku 2022 na úrovni 0,98 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ, ktorý bol na úrovni 2,22 %. Nízke investície spolu s výrazným nedostatkom zručností v zelených a digitálnych odvetviach a nedostatočnými možnosťami zvyšovania kvalifikácie brzdia hospodársky pokrok. Neefektívnosť verejnej správy a verejného obstarávania ďalej bráni realizácii investícií. Pozícia Slovenska v rebríčku svetovej konkurencieschopnosti sa zhoršila a v oblasti inovácií je Slovensko na predposlednom mieste v EÚ, pričom dosahuje len 65,6 % priemeru EÚ.

Pozitívom zostáva slovenský Plán obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom reforiem v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, vzdelávania, zdravotníctva, VaI, verejného obstarávania a riešení elektronickej verejnej správy. Súčasťou Plánu obnovy a odolnosti sú i opatrenia na podporu mladých vedcov, excelentných vedeckých tímov a inovácií v podnikoch, ktorých cieľom je podporiť znalostnú ekonomiku a zlepšiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska. Takisto v novej Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 sa stanovuje cieľová intenzita výskumu a vývoja vo výške 2 %, pričom 1,2 % by mali tvoriť podniky.

Na riešenie týchto výziev musí Slovensko v plnej miere implementovať svoju Národnú stratégiu rozvoja výskumu a inovácií do roku 2030, posilniť spoluprácu medzi súkromným sektorom a verejnými výskumnými inštitúciami a zvýšiť súkromné investície do VaI prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov. Zásadný význam má aj poskytovanie daňových a iných stimulov na podporu medzinárodných partnerstiev a prilákanie zahraničných talentov.

Jarný balík európskeho semestra, ktorý vypracúva Európska komisia, predstavuje začiatok národného rozmeru ročného cyklu európskeho semestra. Každému členskému štátu ponúka cielené poradenstvo o jeho hospodárskych politikách a reformách, pričom stavia na širších prioritách uvedených v predchádzajúcom jesennom balíku.

Európsky semester je každoročným procesom koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík v rámci EÚ. Členské štáty počas európskeho semestra zosúlaďujú svoje rozpočtové a hospodárske politiky s pravidlami dohodnutými na úrovni EÚ.

Viac informácií:

Jarný balík európskeho semestra 2024

Európsky semester 2024 – správy o jednotlivých krajinách

Európsky semester – dokumenty pre Slovensko

 

Zverejnené 28.06.2024, slord