Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

URBAN TECH: formovanie zdravšieho, inteligentnejšieho a ekologickejšieho mestského prostredia budúcnostiUrban Tech project - Open Call

V súčasnosti žije v mestských oblastiach 55 % svetovej populácie a očakáva sa, že do roku 2050 sa tento podiel zvýši na 68 %. Existujúce mestské systémy sa musia prispôsobiť rastúcemu počtu obyvateľov, aby sa udržalo a zabezpečilo zdravé, inteligentné a ekologické prostredie, čo vedie k vzniku nových trhov a rastúcemu dopytu po všetkých súvisiacich technológiách.

Cieľom projektu URBAN TECH je zvýšiť konkurencieschopnosť európskych mestských technologických odvetví v celosvetovom meradle. Prostredníctvom uvedenia nových alebo výrazne vylepšených produktov a služieb s vyššou hodnotou (dostupných, ekologicky inovatívnych, efektívne využívajúcich zdroje a medzinárodne rozšíriteľných) na trh sa projekt zameriava na urýchlenie konkurenčného úspechu európskych MSP.

URBAN TECH vytvára dlhodobú spoluprácu medzi MSP a veľkými korporáciami, orgánmi verejného sektora na regionálnej aj štátnej úrovni a ďalšími inovačnými aktérmi so spoločnou víziou mestskej budúcnosti. Na tento účel sa v rámci projektu realizuje postupný proces overovania inovácií MSP a podpory podnikania v miestnych ekosystémoch, ktorý sa opiera o rôzne fázy.

Inovačné výzvy a otvorená výzva
Prvá fáza, skúmanie a identifikácia výziev a potrieb v 3 vznikajúcich odvetviach: Health Tech, Smart City a Green Tech, bola ukončená. Verejné a súkromné spoločnosti, orgány a neziskové organizácie z 13 krajín EÚ a 36 rôznych podnikateľských odvetví identifikovali 310 výziev. Výzvy zahŕňajúce okrem iného databázové a vodné riešenia, digitálne trhovisko a mestské plánovanie boli zverejnené vo virtuálnej knižnici výziev.

Urban Tech spustil svoju ďalšiu fázu 22. júna 2022 otvorenou výzvou, ktorá poskytuje až 54 350 eur na MSP alebo začínajúci podnik v rôznych fázach financovania. Začínajúce podniky a MSP z partnerských krajín Európskej únie a pridružených krajín majú predložiť koncepty riešení, ktoré jasne riešia zhromaždené výzvy.

Najlepších 320 návrhov bude pozvaných na hackathony, aby s pomocou „vlastníka výzvy“ ďalej rozpracovali svoje riešenia a predložili úplný návrh s podrobným akčným plánom. Výsledkom výberového procesu bude 80 najsľubnejších projektov, ktoré vyvinú minimálne životaschopný produkt, a tí, ktorí sa kvalifikujú do ďalších fáz, budú môcť riešenia pilotovať a získať prístup na medzinárodný trh.

Termín na podanie prihlášky do akceleračného programu je 14. septembra o 17:00 stredoeurópskeho času.

Najlepších 160 hodnotených žiadostí z 320 vybraných získa cestovný poukaz na účasť na hackathonoch organizovaných v priebehu novembra 2022. Malé a stredné podniky budú mať možnosť využívať aj ďalšie inovačné služby poskytované členmi technologických parkov v rámci projektu, ako sú inkubačné a testovacie zariadenia, koučovacie a mentorské služby a ďalšie.

Viac informácií:

Zverejnené 25.7.2022, slord