Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Uverejnené odporúčanie pre bezpečné a udržateľné chemické látkyEurópska komisia (EK) prijala dňa 8. decembra 2022 odporúčanie a jeho prílohu na podporu výskumu a inovácií v oblasti bezpečnejších a udržateľnejších chemických látok a materiálov. Navrhovaný európsky rámec je dôležitým krokom na zvýšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými látkami a zlepšenie obehu chemických látok a materiálov.

Rámec „bezpečný a udržateľný dizajnpodporuje inovácie, ktoré majú nahradiť nebezpečné látky vo výrobkoch a procesoch, napríklad v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, ako sú plastové obaly alebo nádoby na potraviny, textílie alebo výrobky informačných a komunikačných technológií, ako sú notebooky alebo tablety. Jeho cieľom je vyvíjať nové chemické látky a materiály, optimalizovať alebo prepracovať výrobné procesy a používanie látok, ktoré sú v súčasnosti na trhu, s cieľom zlepšiť ich bezpečnosť a udržateľnosť.

Komisia vyzýva členské štáty, priemysel, akademickú obec, výskumné a technologické organizácie, aby tieto odporúčania využili vo svojich činnostiach v oblasti výskumu a inovácií a stali sa tak lídrami v oblasti bezpečnejších a udržateľnejších látok, čím by sa zvýšil ich podiel na trhu EÚ a na celom svete.

Odporúčaním sa začína testovacie obdobie a mechanizmus dobrovoľného podávania správ. Na základe spätnej väzby Komisia začne revíziu rámca. Testovacie obdobie počíta so zapojením priemyslu, akademickej obce, výskumnej komunity a podporou členských štátov.

Komisia nedávno uverejnila Strategický plán výskumu a inovácií (SRIP), aby zdôraznila aktuálne oblasti výskumu a inovácií, ktoré sú kľúčové pre urýchlenie prechodu na bezpečné a udržateľné chemické látky a materiály. Cieľom SRIP je usmerniť poskytovateľov finančných prostriedkov na výskum a inovácie pri ich rozhodovaní o investíciách v rámci programov financovania EÚ, vnútroštátnych a súkromných programov. Pracovný program Horizont Európa (HE) na roky 2023 – 2024, ktorý bol prijatý 6. decembra, sa bude zaoberať strategickými opatreniami v oblasti výskumu a inovácií uvedenými v SRIP.

Pozadie

Súčasný rámec, ktorý bol prvýkrát oznámený v Stratégii pre udržateľnosť chemických látok do roku 2020, poskytuje orgánom, vedcom a spoločnostiam usmernenia týkajúce sa navrhovania chemických látok a materiálov a hodnotenia bezpečnosti a udržateľnosti počas ich celého životného cyklu.

Z prieskumu Eurobarometra 2020 o ochrane životného prostredia vyplýva, že 84 % Európanov sa obáva vplyvu chemických látok v každodenných výrobkoch na zdravie a 90 % sa obáva vplyvu na životné prostredie. V súčasnosti sa podľa nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) považuje niekoľko stoviek látok za látky vzbudzujúce „veľké obavy“.  Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) vypracovalo širší vedecký základ pre navrhovaný rámec.

Viac informácií: Uverejnené odporúčanie pre bezpečné a udržateľné chemické látky

Zverejnené 14.12.2022, slord