Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Uverejnené usmernenia pre bezpečné a udržateľné chemické látky a materiályEurópska komisia zverejnila 26.10.2022 strategický plán výskumu a inovácií (SRIP) na urýchlenie prechodu na bezpečné a udržateľné chemické látky a materiály. V záujme zvýšenia ochrany ľudí a planéty pred nebezpečnými látkami SRIP zdôrazňuje kľúčové potreby výskumu a inovácií pre tento prechod a usmerňuje financovateľov pri ich investíciách.

Okrem zoznamu potrieb v oblasti výskumu a inovácií pre celý životný cyklus takýchto chemikálií a materiálov poskytuje SRIP aj usmernenie, ako čo najlepšie využiť takéto činnosti v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom je podporiť a usmerniť poskytovateľov finančných prostriedkov v rámci finančných programov EÚ, vnútroštátnych a súkromných finančných programov. Odráža priority orgánov, vedcov aj spoločností.

Komisia bude odkazovať na SRIP v nadchádzajúcom pracovnom programe Horizont Európa 2023-2024, ktorý by mal byť prijatý do konca roka, ako na zastrešujúcu stratégiu. S cieľom maximalizovať vplyv SRIP Komisia stanovuje systém monitorovania jeho implementácie.

Ambícia nulového znečistenia pre životné prostredie bez toxických látok je jedným zo štyroch vzájomne prepojených politických cieľov Európskej zelenej dohody. Komisia nedávno uverejnila správu o tom, ako nám výsledky projektov programu  Horizont 2020 pomáhajú chrániť biodiverzitu a zároveň udržiavať čistotu pôdy, vody a ovzdušia.

Ambícia nulového znečistenia pre životné prostredie bez toxických látok je jedným zo štyroch vzájomne prepojených politických cieľov Európskej zelenej dohody. Komisia nedávno uverejnila správu o tom, ako nám výsledky projektov programu  Horizont 2020 pomáhajú chrániť biodiverzitu a zároveň udržiavať čistotu pôdy, vody a ovzdušia.

Pozadie

Cieľom stratégie pre chemické látky je riešiť dvojitú výzvu, ktorou je uspokojenie potrieb Európy v oblasti základných látok a ochrana ľudského zdravia a životného prostredia. musí mať prístup k týmto chemickým látkam a materiálom a dosiahnuť svoje ciele v oblasti ekologickej dohody v čase, keď sú výrobné a dodávateľské reťazce čoraz zložitejšie. V tejto súvislosti je rozvoj strategického prístupu k výskumu a inováciám v oblasti bezpečných a udržateľných chemikálií a materiálov aj hospodárskou príležitosťou.

Viac informácií: Usmernenia pre bezpečné a udržateľné chemické látky a materiály

Zverejnené: 9.11.2022, slord