Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Uverejnenie aktualizovanej vzorovej dohody o granteEurópska komisia zverejnila aktualizovanú verziu vzorovej dohody o grante (MGA) pre program Horizont Európa na Funding and Tenders portáli. MGA je vzorom pre dohody o grante, ktoré Komisia alebo jej výkonné agentúry uzatvárajú s príjemcami.

Aktualizácie, ktoré boli teraz uverejnené, sa týkajú všeobecnej MGA, ktorá sa používa pre projekty v klastroch a v Európskej rade pre výskum (ERC), ako aj MGA o jednotkových nákladoch, ktorá sa používa pre Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ide o relatívne malé úpravy. Upravené bolo napríklad znenie zmeny hostiteľskej organizácie pre projekty ERC s paušálnymi výdavkami a pridaná bola tiež nová kategória nákladov a vysvetlenia pre možnosť implementácie Personnel Unit Cost (Jednotkové náklady na personál), ktorá je k dispozícii od mája.

Program Horizont Európa umožňuje príjemcom používať jednotkové náklady na zamestnancov, aby mohli jednoduchšie a menej náchylne na chyby deklarovať náklady na svojich zamestnancov v projektoch. Jednotkové náklady na priame personálne náklady predstavujú priemerné denné sadzby na platovú triedu mzdovej tabuľky príjemcu.

Viac informácií

General Model Grant Agreement

Zverejnené 24.04.2024, slord