Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k aktualizácii rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácieEuropean Commission public consultations on the State Aid Regulations |  European Cluster Collaboration Platform

Do 3. júna 2021 sa môžu zainteresované strany prostredníctvom verejnej konzultácie vyjadriť k návrhu Európskej komisie na revíziu súčasného Rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie (VaVaI).

K aktualizácii súčasného regulačného, ​​hospodárskeho a technologického vývoja sú naďalej potrebné niektoré cielené úpravy. Je tiež potrebné zohľadniť nové súčasné strategické priority Komisie, ako sú priemyselná a digitálna stratégia EÚ a Európska zelená dohoda.

Revízia rámca štátnej pomoci pre VaVaI sa zameriava na zdokonalenie a aktualizáciu existujúcich definícií výskumných a inovačných činností oprávnených na podporu podľa rámca VaVaI, najmä s cieľom objasniť ich použiteľnosť s ohľadom na digitálne technológie a činnosti spojené s digitalizáciou. Cieľom je poskytnúť členským štátom a zainteresovaným stranám právnu istotu a zároveň uľahčiť investície do výskumu, vývoja a inovácií, ktoré umožnia digitálnu transformáciu spoločností v EÚ.

K tejto konzultácii môžu prispieť všetci občania, organizácie, spoločnosti a verejné orgány.

Boli identifikované tri oblasti, ktoré majú byť predmetom revízie:

  1. Vylepšenie a aktualizácia existujúcich definícií na pozadí rastúcej digitalizácie;
  2. Umožnenie verejnej podpory pre technologické infraštruktúry, t. j. infraštruktúry, ktoré využíva predovšetkým priemysel;
  3. Znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušenie metód výpočtu nákladov, napr. za nepriame náklady.

Prijatie nového rámca štátnej pomoci pre VaVaI sa predpokladá v druhej polovici roku 2021.

Ako sa zúčastniť konzultácie ?

Svoje príspevky je potrebné zaslať elektronicky (e-mailom), prílohy e-mailu môžu byť vo formáte .doc alebo .pdf na e-mailovú adresu: COMP-RDIF-REVIEW@ec.europa.eu.

Prijaté príspevky budú zverejnené na tejto webovej stránke. Je dôležité prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde nájdete informácie o tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

Viac informácií o tejto verejnej konzultácii nájdete tu.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Zverejnené 19.4.2021, slord