Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k inovačným ekosystémom v EurópeEurópska komisia spustila verejnú konzultáciu, cieľom ktorej je získať názory širokého spektra zainteresovaných strán na to, ako posilniť európsky inovačný ekosystém a zlepšiť inovačnú súdržnosť v Európe.

Vaše príspevky budú podkladom pre prebiehajúcu analýzu a úvahy o vývoji európskeho inovačného ekosystému, a to aj vzhľadom na budúce programovanie programu Horizon Europe (predovšetkým nástroje Európske inovačné ekosystémy či Európska rada pre inovácie) a programy politiky súdržnosti a úlohu prístupov inteligentnej špecializácie.

Živý a inkluzívny inovačný ekosystém je nevyhnutný na splnenie záväzku EÚ v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie a prispieva k silnému oživeniu hospodárstva v Európe, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a k celosvetovému vedúcemu postaveniu v oblasti kľúčových technológií a inovačných riešení. Je tiež nevyhnutné podporiť proces hospodárskej a sociálnej konvergencie menej prosperujúcich regiónov smerom k vyššej úrovni prosperity tým, že sa zabezpečí, aby sa výhody inovácií spravodlivo rozdelili v celej EÚ a aby všetky regióny prispeli k realizácii ekologického a digitálneho prechodu.

Európska komisia preto uvíta vaše názory na výzvy a príležitosti, ktorým Európa čelí v oblasti inovácií. Vyzýva tiež k predloženiu návrhov konkrétnych opatrení, ktoré by sa mohli replikovať, prispôsobiť alebo rozšíriť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Vítané sú príspevky od širokého spektra zainteresovaných strán v oblasti inovácií, najmä od začínajúcich podnikov, MSP a podnikov vo všetkých odvetviach, organizácií na podporu podnikania vrátane klastrových organizácií, univerzít a výskumných organizácií, vedeckých a technologických parkov, inkubátorov a akcelerátorov, investorov a miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov vrátane tých, ktoré sa podieľajú na vykonávaní politiky súdržnosti.

Útvary Európskej komisie zodpovedné za výskum a inovácie a kohéznu politiku budú analyzovať získané príspevky a na svojich webových stránkach zverejnia výsledky tohto prieskumu vrátane súhrnnej správy, v ktorej sa zdôraznia získané kľúčové poznatky.

Verejná konzultácia je dostupná na tomto odkaze do 7. septembra 2021, 17:00 hod.

Zverejnené 12.8.2021, slord