Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k Paktu pre výskum a inovácieEurópska komisia spustila verejnú online konzultáciu k Paktu pre výskum a inovácie. V tomto „pakte“ sa stanovia kľúčové spoločne dohodnuté hodnoty a základné zásady, ktoré sú základom európskeho výskumného priestoru, a oblasti, v ktorých budú krajiny EÚ rozvíjať prioritné činnosti.

Patria sem:

  • sloboda vedeckého výskumu,
  • oživenie našich hospodárstiev a spoločností,
  • rodová rovnosť,
  • otvorený prístup k vedeckým publikáciám,
  • lepšie kariérne vyhliadky výskumných pracovníkov.

Cieľom je povzbudiť krajiny EÚ, aby opätovne potvrdili svoj záväzok dodržiavať tieto zásady a hodnoty a začlenili ich do národných politík v oblasti výskumu a inovácií.

Obdobie predkladania spätnej väzby: 15. apríl 2021 – 13. máj 2021, 00:00 hod. SEČ.

Spätná väzba sa zohľadní v ďalších fázach prípravy iniciatívy a pri jej dolaďovaní. Komisia zhrnie získané príspevky v súhrnnej správe a vysvetlí, akým spôsobom sa zohľadnia a prípadne, prečo niektoré návrhy nemôže vziať do úvahy. Doručená spätná väzba sa uverejní na tejto stránke, a preto musí byť v súlade s pravidlami pre spätnú väzbu.

Viac informácií a verejnú konzultáciu nájdete tu.

Súvislosti

Vytvorenie Paktu pre výskum a inovácie je náplňou agendy expertnej skupiny Európskej komisie s názvom ERA Fórum pre prechod (ERA Forum for Transition). Cieľom tejto skupiny je navrhnúť a zlepšiť novú agendu a riadenie Európskeho výskumného priestoru (ERA), jeho iniciatív a činností.

Jej členmi sú zástupcovia 27 členských štátov EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Islandu. Expertnej skupine predsedá Európska komisia, ktorá zabezpečuje aj sekretariát. V rámci Fóra budú taktiež do prace zapojení zástupcovia záujmových skupín a iní relevantní odborníci.

Zverejnené 20.4.2021, slord