Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k revízii smerníc EÚ o kvalite okolitého ovzdušiaEurópska komisia vyzýva všetkých občanov EÚ a zainteresované strany, aby sa zúčastnili  otvorenej verejnej konzultácie o čistejšom ovzduší. Cieľom tejto konzultácie je získať názory občanov a zainteresovaných strán na revíziu smerníc o kvalite okolitého ovzdušia (2008/50/ES a 2004/107/ES) a lepšie zosúladenie týchto noriem kvality ovzdušia EÚ s najnovšími odporúčaniami WHO o kvalite ovzdušia. Iniciatívou sa zmenia aj ustanovenia EÚ o monitorovaní kvality ovzdušia, modelovaní kvality ovzdušia a podpore miestnych orgánov pri dosahovaní čistoty ovzdušia.

Iniciatíva je politicky zakotvená v ambícii nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok (Zero Pollution ambition for a toxic-free environment), ktorá bola oznámená v Európskej zelenej dohode. Z nedávno zverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry o stave kvality ovzdušia v Európe vyplýva, že znečistenie ovzdušia je vo väčšine členských štátov EÚ stále príliš vysoké.

Do konzultácií sa okrem iných osobitne vyzývajú akademické kruhy a výskumné ústavy, ktoré sa zaoberajú témami zdravia, kvality ovzdušia alebo znečistenia ovzdušia. Tým sa má zabezpečiť, aby boli do revízie zahrnuté najnovšie vedecké poznatky v príslušných oblastiach. Zainteresovaní občania a organizácie môžu do konzultácie prispieť do 16. decembra 2021 vyplnením online dotazníka.

Viac informácií nájdete tu.

Dotazník nájdete tu.

Zverejnené 20.10.2021, slord