Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia ku výskumu technológií dvojitého použitiaV nadväznosti na iniciatívy Komisie a Vysokého predstaviteľa v oblasti obrany z posledných rokov, iniciovaných najmä v nadväznosti na ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine, bola predstavená Biela kniha o možnostiach zvýšenia podpory výskumu a vývoja technológií s potenciálom dvojakého využitia. Tá predstavuje 3 možné scenáre zvýšenia podpory týchto technológií a otvára tak verejnú diskusiu, ku ktorej môže ktokoľvek prispieť prostredníctvom dedikovanej platformy.

Aktuálna situácia:

Mnoho technológií, ktoré sú rozhodujúce pre hospodársku bezpečnosť EÚ (napr. digitálne technológie, kybernetická bezpečnosť, energetika, mobilita, zdravie, materiály a vesmír), majú potenciál dvojakého použitia (dual-use). Tieto technológie sú relevantné pre viacero oblasti v rámci civilného aj obranného sektora a mohli by byť prínosom pre európsky priemysel a širšiu ekonomiku. Vzhľadom na geopolitické výzvy je čoraz dôležitejšie aby mohli byť výsledky výskumu, najmä toho financovaného z verejných zdrojov, využívané v tých oblastiach v ktorých môžu byť prínosné a zabránilo sa tak využitiu, resp. zneužitiu výsledkov na nežiadúce účely v krajinách mimo EÚ.  Tieto kroky by takisto mohli prispieť k revitalizácii európskeho obranného priemyslu.

Legislatívny rámec programu Horizont Európa bol pri jeho schvaľovaní upravený tak, aby bolo možné financovať len tie projekty, ktoré majú výlučný civilný zámer. Európsky obranný fond aktuálne ponúka výzvy zamerané na využitie výsledkov EÚ financovaného civilného výskumu v obrannom priemysle.

Európsky obranný fond (EDF) na druhej strane podporuje aj projekty, ktoré okrem vojenského zamerania vedia zužitkovať výsledky aj na civilnom trhu. Aktuálne je EIC, konkrétne jeho schéma Transition,  otvorená aj pre návrhy nadväzujúce na výsledky dosiahnuté prostredníctvom obranného výskumu a vývoja (t. j. v rámci EDF).

Možnosť 1: Ďalší postup na základe súčasného nastavenia

Táto možnosť sa sústredí na zefektívnenie a zväčšenie aktuálne fungujúcich schém popísaných vyššie, ako aj zavedenie dodatočnej povinnosti využívania v Európe pre výsledkov akcií v oblasti kritických technológií. Takisto by bol dôraz na lepšiu koordináciu plánovania výziev, synergie medzi programami a označovanie výziev s potenciálom vyvinúť technológie s dvojitým použitím.

+ Možnosť implementácie v súčasnom legislatívnom rámci;

Možnosť 2: Odstrániť výlučné zameranie na civilné aplikácie vo vybraných častiach FP10

Jadrom tejto možnosti je odstránenia „výhradného zamerania“ na civilný výskum vo vybraných častiach programu FP10, napríklad tam, kde sú šance na vývoj technológii s potenciálom dvojakého využitia najväčšie. Takáto úprava by si požadovala vyjasnenie mnohých nových otázok akými sú prerozdelenie rozpočtu a prioritizácia, nové postupy na zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, ochrana duševného vlastníctva, bezpečnostná kontrola a ochrana pred únikom informácií.

+ Zabrániť vyradeniu vynikajúcich návrhov, ktoré nie sú zamerané výlučne na civilné aplikácie;

+ Prilákanie viac priemyselných subjektov a prispieť tak k vzájomnému prepojeniu civilného a obranného priemyslu;

– Väčší dôraz na bezpečnostnú kontrolu účastníkov vo vybraných výzvach;

– Väčšia konkurencia od nových aktérov v niektorých typoch výziev;

– Niektorí výskumní aktéri sa nemôžu podieľať na VaV s potenciálom pre vojenské účely;

– Asociované krajiny by sa nemohli zúčastňovať viacerých takýchto výziev z dôvodu bezpečnostných obáv a vyšším bezpečnostným štandardom;

 

Možnosť 3: Vytvorenie špecializovaného nástroja s osobitným zameraním na výskum a vývoj s dvojakým využitím potenciál

Táto možnosť ponúka buď vytvorenie samostatného programu s vlastným rozpočtom a pravidlami, špeciálneho nástroja na podporu komercializácie výsledkov výskumu a verejného obstarávania alebo vlajkové projekty zamerané na tento typ technológií

+ Zviditeľnenie VaV s dvojakým použitím;

+ Jasné rozdelenie rozpočtu medzi činnosti VaV s dvojakým použitím a výlučne civilným;

– Rigidite pri prideľovaní zdrojov počas programovacieho obdobia;

– Riziko duplicity;

– Zvýšenie zložitosti už aj tak preplneného prostredia podpory výskumu a vývoja;

Možnosť 2 a 3 sa navzájom vylučujú.

Vyjadrite svoj názor vo verejnej konzultácii, ktorá je otvorená do 30.4.2024.

Viac informácií:

 

Publikované 25.3.2024, slord