Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia o rámcových programoch EÚ Horizont priniesla  návrhy pre zlepšenie programu WideningZdroj: Science|Business

Komisia realizovala v období 1. decembra 2022 – 23. februára 2023 verejnú konzultáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti výskumných a inovačných programov EÚ  na roky 2014 – 2027. V stanovenom období využilo túto príležitosť viac ako 2700 zainteresovaných aktérov, ktorí poskytli stanoviská k programu, k jeho úspechom a nedostatkom, k procesu podávania žiadostí a riadeniu financovania, k synergiám, prioritám a potrebám výskumu a inovácií do budúcna a pod.

Údaje ukázujú, že väčšina z peňazí z predchádzajúceho výskumného programu Horizont 2020 bola poskytnutá výskumníkom a inštitúciám v niekoľkých krajinách a inštitúciách situovaných prevažne v severozápadnej Európe. Menej ako 6% rozpočtu tohto programu smerovalo k výskumníkom a organizáciám v krajinách, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, tzv. Widening štátov. Veľký, prehlbujúci sa rozdiel vo výkone vo výskumných programoch EÚ sa za posledné desaťročie dostal do popredia politickej agendy EÚ vo forme špeciálnej časti programu Horizont Európa zameranej na Rozširovanie účasti a posilňovanie Európskeho výskumného priestoru. 

Sieť univerzít, spoločností a výskumných a politických organizácií Science|Business analyzovala dostupné stanoviská so zameraním práve túto časť programu Horizont Európa. Kancelária SLORD si pre vás pripravila krátke zhrnutie návrhov na zlepšenie časti na podporu rozširovania účasti (Widening) :

  • Združenie Science Europe vo svojom stanovisku uznáva hodnotu Widening-u a zvýšenie rozpočtu pre tento program pokladá za pozitívny signál pre výskumnú komunitu, ale tvrdí, že program samotný nemôže vyriešiť problém asymetrickej účasti. Za hlavnú otázku do budúcnosti pokladajú povzbudiť viac výskumníkov k zamestnaniu v centrách excelentnosti v strednej a východnej Európe. Zvýšenie veľkosti a rozpočtu projektov v programe Horizont Európa podľa stanoviska sťažuje účastníkom z krajín Widening-u a nováčikom prevziať vedúce úlohy v konzorciách. Preto navrhujú poskytnúť viac príležitostí pre menšie projekty.

  • Skupina univerzít Coimbra uvádza, že program by mohol mať väčší vplyv. Lepšie začlenenie projektových partnerov z Wideningových krajín považujú za jednu z kľúčových výziev  Horizontu Európa. Ich súčasné nízke začlenenie do výskumných konzorcií pokladá za systémové a vyzvala k zavedeniu ďalších podporných opatrení. Skupina vyzvala Komisiu, aby stimulovala včasné začlenenie výskumných tímov z Wideningových krajín už od procesu prípravy návrhov. Špeciálne schémy zamerané na zakladanie centier excelentnosti v krajinách s nízkou výkonnosťou nie vždy fungujú tak, ako sa plánovalo. Napríklad Rumunsko predložilo 44 návrhov a žiadny z nich nebol financovaný. Skupina vyzvala Komisiu, aby sa zamyslela nad dôvodmi, prečo je počet financovaných projektov stále veľmi nízky, a aká je úloha národných vlád pri posilňovaní účasti na programoch EÚ.

  • V stanovisku Ligy európskych výskumných univerzít (LERU) sa uvádza, že program bol spojený so zavedením mnohých nových nástrojov financovania, ktorých komplementárnosť zostáva nejasná. Tieto nové nástroje by podľa Ligy mali byť dôkladne vyhodnotené a malo by sa upustiť od menej úspešných nástrojov.

  • Na rozdiel od toho Holandský dom pre vzdelávanie a výskum uviedol, že Komisia by mala prísť so stratégiou, aby sa program rozšírenia stal nadbytočným a dosiahol bod, v ktorom už nebudú potrebné špeciálne mechanizmy pre chudobnejšie krajiny

Viac informácií:

Správy Európskej komisie: Now open: Largest public consultation ever held on the past, present and future of the European research and innovation programmes 2014-2027 

Správy Science|Business: Horizon consultations: What’s in it for the Widening programme? 

Zverejnené 29.3.2023, slord