Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia o revidovaných pravidlách štátnej pomoci pre IPCEIDňa 23. februára spustila Európska komisia verejnú konzultáciu, v rámci ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu cielenej revízie oznámenia o pravidlách štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu („oznámenie o IPCEI“). Zainteresované strany sa môžu zapojiť do 20. apríla 2021.

Komisia vyhodnotila súčasné oznámenie o IPCEI ako súčasť vhodnosti štátnej pomoci. Európska komisia na základe výsledkov hodnotenia navrhuje niekoľko zmien, ktoré odrážajú skúsenosti získane pri uplatňovaní  súčasných pravidiel a mali by zosúladiť oznámenie so súčasnými prioritami Európskej únie.

Navrhnuté zmeny by mali pomôcť:

  • vysvetliť určité pojmy a poskytnúť ďalšie usmernenie k určitým kritériám stanoveným v oznámení;
  • zjednodušiť priame a nepriame zapojenie malých a stredných podnikov (MSP) do IPCEI v súlade s priemyselnou stratégiou Komisie a stratégiou pre MSP;
  • ďalej posilňovať otvorený charakter IPCEI a ich súlad s politikami EÚ, najmä pokiaľ ide o dôraz na ekologickú a digitálnu transformáciu.

Súčasné oznámenie IPCEI sa predĺžilo do konca roku 2021, a to s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu počas procesu revízie. Prijatie nového oznámenia IPCEI sa plánuje na druhú polovicu roku 2021.

Celú tlačovú správu nájdete tu.