Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Voľné pozície vyslaných národných expertov – Európske partnerstvá a právne poradenstvo v RP pre výskumGenerálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie v Bruseli ponúka dve voľné miesta vyslaných národných expertov v oblastiach:

 • Európske partnerstvá v Horizonte Európa
 • Právne poradenstvo pre manažment rámcových programov pre výskum

Ponuka je určená zamestnancom verejnej správy členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Zamestnanci počas vyslania zostávajú v pracovnom pomere k vysielajúcej inštitúcii a v určitých prípadoch môžu na svoje vyslanie získať finančný príspevok Európskej komisie.

Vyslaný národný expert pre oblasť Európskych partnerstiev sa bude podieľať na:

 • návrhoch, realizácii a monitoringu Európskych partnerstiev
 • podpore procesu strategickej koordinácie partnerstiev
 • koordinácii politiky a implementácie partnerstiev naprieč útvarmi Komisie
 • posilňovaní synergií medzi partnerstvami a inými politikami a nástrojmi financovania v rámci EÚ
 • ďalších činnostiach bližšie popísaných v oficiálnom zverejnení

Vyslaný národný expert pre oblasť manažmentu rámcových programov pre výskum sa bude podieľať na:

 • poskytovaní právneho poradenstva riadiacim a operačným útvarom viacerých generálnych riaditeľstiev Komisie v otázkach týkajúcich sa výkladu a vykonávania právneho rámca rámcového programu pre výskum
 • poskytovaní poradenstva v implementačnej fáze grantových zmlúv
 • príprave usmernení a vzorových dokumentov ako je vzorová grantová zmluva (MGA) a pod.
 • ďalších činnostiach bližšie popísaných v oficiálnom zverejnení

Spôsob podania prihlášky

Na miesto vyslaného národného experta sa možno prihlásiť iba prostredníctvom svojho zamestnávateľa a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, pričom aplikačné dokumenty treba zaslať stálemu zastúpeniu najneskôr dva dni pred stanoveným termínom uzávierky 25. 7. 2022.

Viac informácií:

Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli – Práca v európskych inštitúciách

Zverejnené 2.6.2022, slord