Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhlásenie komisárky Gabriel k výskumnej spolupráci s Ruskou federáciou a UkrajinouDňa 3. marca oznámila komisárka Mariya Gabriel, že v rámci solidarity s ukrajinskými partnermi je Európska komisia rozhodnutá prijať tieto opatrenia.

Po prvé, Európska komisia rozhodla nezapájať sa do ďalších projektov v spolupráci s ruskými subjektmi. Príprava grantových dohôd pre štyri projekty v rámci programu Horizont Európa, na ktorých sa podieľa päť ruských výskumných organizácií, bola zastavená. Podpisovanie akýchkoľvek nových zmlúv bude pozastavené až do ďalšieho oznámenia.

Po druhé, Európska komisia požiadala svoje útvary, aby pozastavili všetky platby ruským subjektom v rámci existujúcich zmlúv.

Po tretie, Európska komisia deklaruje, že ukrajinskí vedci a výskumníci sú kľúčovými účastníkmi rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie a preukázali excelentnosť a vedúce postavenie v oblasti inovácií v mnohých oblastiach.

Európska komisia je pevne odhodlaná zabezpečiť ďalšiu úspešnú účasť Ukrajiny a ukrajinských subjektov v programoch Horizont Európa a EURATOM pre výskum a odbornú prípravu.

V októbri 2021 Ukrajina podpísala dohodu o pridružení k programom Horizont Európa a EURATOM pre výskum a odbornú prípravu. Asociačná nadobudne platnosť, keď Ukrajina oznámi Komisii ukončenie ratifikačného procesu.

Medzitým Európska komisia prijala administratívne kroky na zabezpečenie toho, aby úspešní ukrajinskí príjemcovia mohli získať finančné prostriedky z programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Dňa 8. apríla 2022 vyhlásila komisárka Mariya Gabriel, že po eskalácii ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine a v súlade s doteraz prijatými sankciami sú odhodlaní prijať ďalšie opatrenia.

V nadväznosti na už oznámené opatrenia, komisárka požiadala svoje útvary, aby ukončili prebiehajúce grantové dohody a následné platby ruským verejným subjektom alebo súvisiacim organizáciám. To zahŕňa aj ukončenie účasti ruských verejných subjektov alebo orgánov na akciách Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Štipendiá MSCA a granty pre hlavných výskumníkov Európskej rady pre výskum (ERC) pre ruských jednotlivcov budú v zásade naďalej možné, pričom sa bude vykonávať dôkladná kontrola podľa sankčného zoznamu EÚ.

Čo sa týka, účasti ruských verejných subjektov v programe Erasmus+, komisárka požiadala o ukončenie účasti ruských verejných subjektov alebo orgánov na všetkých prebiehajúcich a budúcich akciách programu Erasmus+. To zahŕňa aj ukončenie všetkých platieb ruským verejným subjektom alebo súvisiacim organizáciám.

V nadväznosti k účasti ruských jednotlivcov, mládeže a organizácií občianskej spoločnosti na programe Erasmus+ a Európskom zbore solidarity, ruskí študenti, vedeckí a akademickí pracovníci budú naďalej oprávnení na krátkodobé výmeny a ruskí študenti a vedeckí pracovníci budú naďalej oprávnení na mobilitu v rámci študijných programov. Bude sa vykonávať dôkladná kontrola na základe sankčných zoznamov EÚ. Oprávnené zostávajú aj výmeny študentov a zamestnancov do Ruska.

Taktiež, účasť ruských jednotlivcov, mládeže a organizácií občianskej spoločnosti na akciách programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity pre mládež zostáva zachovaná, pričom sa vykoná dôkladná kontrola. Pokračujúce preverovanie jednotlivcov zabezpečí, aby sa žiadna osoba uvedená na sankčnom zozname EÚ nemohla zúčastniť na akcii programu Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity.

Viac informácií:

Zverejnené 4.3.2022, aktualizované 20.4.2022, slord