Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa o jednotnom trhu a konkurencieschopnostiSpráva Európskej komisie z dňa 14. februára 2024 podrobne opisuje silné stránky a výzvy jednotného európskeho trhu v oblasti konkurencieschopnosti a sleduje ročný vývoj podľa deviatich mechanizmov uvedených v oznámení EÚ o dlhodobej konkurencieschopnosti do roku 2023. Ide o:

  • fungovanie jednotného trhu;
  • prístup k súkromnému kapitálu;
  • verejné investície a infraštruktúra;
  • výskum a inovácie;
  • energetika;
  • cirkulárnosť;
  • digitalizácia;
  • vzdelávanie a zručnosti;
  • obchod a otvorená strategická autonómia;

Hoci je ešte príliš skoro na stanovenie stabilných trendov, v správe sa uvádza, že 9 kľúčových ukazovateľov výkonnosti sa zlepšilo oproti 5, ktoré sa nezlepšili; 3 sú stabilné a o 2 zatiaľ nie sú k dispozícii nové údaje.

Čo sa týka výskumu a inovácií, správa obsahuje tieto závery:

•             Okrem zvýšenia investícií EÚ do výskumu a inovácií sú potrebné kroky na ďalšie stanovenie priorít výskumného úsilia v súvislosti s dlhodobými potrebami EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a posilnenie prenosu výsledkov výskumu do praktických obchodných aplikácií;

•             Na modernizáciu systémov výskumu a inovácií sú potrebné reformy, aby sa zvýšil vplyv investícií. Potrebné je napríklad posilnenie prepojení medzi podnikmi a výskumnými subjektmi a zlepšenie podporných štruktúr;

•             Na úrovni EÚ bude Komisia naďalej rozvíjať a realizovať politiky zamerané na podporu začínajúcich a rozširujúcich sa inovatívnych podnikov v oblasti deep tech a zelených technológií.

Viac informácií

Commission monitors strenghts and challenges of EU’s competitiveness