Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa o výkonnosti MSP za rok 2021 s výhľadom na rok 2022The SME Performance Review 2020 / 2021 has been published | Advanced  Technologies for Industry

Európska komisia zverejnila novú Výročnú správu o výkonnosti MSP, ktorá je jedným z hlavných nástrojov na monitorovanie a hodnotenie pokroku krajín pri vykonávaní stratégie pre MSP a iniciatívy Small Business Act (SBA). Každoročná správa obsahuje prehľad veľkosti, štruktúry a významu MSP pre európske hospodárstvo a prehľad minulých a predpokladaných výsledkov MSP. MSP sú kľúčové pre hospodárstvo EÚ nakoľko tvoria až 99,8 % všetkých podnikov v nefinančného podnikateľského sektora (NFBS), zamestnávajú 64% ľudí a v roku 2021 vytvorili 52% celkovej pridanej hodnoty vytvorenej v tomto sektore.

Od začiatku roka 2020 čelí v dôsledku pandémie Covid-19 23 miliónov MSP v EÚ a všeobecne MSP na celom svete bezprecedentnej hospodárskej neistote a otrasom. Okrem toho počas časti roka 2021 čelili MSP ťažkostiam pri prijímaní nových zamestnancov, aby uspokojili neočakávane silné oživenie dopytu, a zároveň sa museli vyrovnať s prudkým a rýchlym nárastom cien mnohých svojich vstupov. Súčasne s vyrovnávaním sa s mimoriadnymi hospodárskymi a sociálnymi výzvami počas posledných dvoch rokov sa MSP museli pripraviť aj na prechod na digitálne a udržateľné hospodárstvo.

Tento rok sa v správe skúma aj ako môžu MSP zvýšiť svoju environmentálnu udržateľnosť. Dôležité informácie ohľadom tejto témy sú zhrnuté v prehľadom informačnom liste.

Naša kancelária pre Vás pripravila krátke zhrnutie najdôležitejších informácií z tohtoročnej Výročnej správy ako aj informácií týkajúcich sa priamo Slovenskej republiky.

Zhrnutie Výročnej správy

MSP v EÚ sa v roku 2021 odrazili od dna, pričom ich pridaná hodnota v NFBS vzrástla o 8% v bežných cenách a ich zamestnanosť sa zvýšila o 0,5%. Tu je však dôležité poznamenať, že pridaná hodnota MSP sa tu meria v v bežných cenách a v dôsledku toho silný rast pridanej hodnoty v roku 2021 čiastočne odráža zrýchlenie inflácie. Takisto rôzne programy súvisiace s programom Covid, ktoré vlády zaviedli v roku 2020 podporili zamestnanosť MSP, takže v roku 2020 klesla oveľa menej ako pridaná hodnota MSP.

Nie všetky MSP sa však v roku 2021 zotavili z veľkých poklesov pridanej hodnoty v roku 2020. Úroveň pridanej hodnoty MSP v roku 2021 zostala nižšia ako v roku 2019 v sektoroch: ubytovacích a stravovacích služieb (-9,2%), dopravy a skladovania (-2,3%), veľkoobchode a maloobchode (-1,3%) a administratívnych a podporných služieb (-0,3%).

Všeobecnejšie povedané, v znalostne náročnom sektore sa zvýšila pridaná hodnota MSP, zamestnanosť a počet MSP v rokoch 2019 až 2021. Naopak, nízko znalostne náročný sektor zaznamenal pokles všetkých troch ukazovateľov.

V roku 2021 sa počet vyhlásených podnikových bankrotov v EÚ zvýšil o 4,6%. Je však dôležité poznamenať, že tento efekt je spôsobený veľmi veľkým nárastom v len hŕstke členských štátov (CY, DK, ES, RO)

Údaje ukazujú, že po poklese o približne 1/3 v roku 2019 a opäť v roku 2020 počet novovzniknutých startupov v roku 2021 klesol o približne 60%. Na druhej strane, existujúca populácia startupov MSP ťažila z veľkého nárastu financovania o 90% v roku 2021 po poklese o 6% v roku 2020.

Čoraz viac MSP investuje do udržateľných technológií a získava zručnosti a vedomostí, aby mohli transformovať svoje podniky tak, aby sa stali udržateľnejšími a zostali konkurencieschopnými. Viac na ako polovica všetkých MSP už investovala alebo plánuje investovať do znižovania emisií a riešenia problémov vplyvu zmeny klímy. Dve tretiny MSP sa už zapojili do činností zameraných na efektívne využívanie zdrojov, väčšinou minimalizáciou odpadu alebo úsporami energie. Nedostatočný prístup k financiám (vrátane oneskorených platieb, obmedzených likvidity a prístupu k pôžičkám) však obmedzuje schopnosť MSP financovať investície do ekologickejších technológií. MSP majú obmedzené ľudské zdroje (vrátane odborných znalostí a zručností), čo môže znamenať nedostatok informácií a povedomia o možnostiach, environmentálnych predpisoch a možnostiach podpory. Skutočnosť, že MSP často pôsobia vo veľmi špecifických trhoch, znamená, že MSP si musia vybudovať vlastné prechodné cesty, ktoré sú špecifické pre ich trhovú medzeru, a môžu sa len v obmedzenej miere spoliehať na osvedčené postupy vytvorených firmami na iných trhoch.

Okrem toho môžu MSP profitovať zo synergických účinkov v rámci ekologického a digitálneho dvojitého prechodu. Digitalizácia ponúka potenciál zvýšiť produktivitu MSP a znížiť ich environmentálne vplyv na životné prostredie. Na plné využitie potenciálu digitálnych riešení pre MSP sú potrebné technické poradenské služby a znalostné platformy môžu pomôcť MSP lepšie pochopiť možnosti digitálnych riešení a ako ich implementovať v ich konkrétnom podnikaní.

Európska komisia riadi kľúčovú iniciatívu v oblasti poskytovania technickej pomoci a poradenských služieb šitých na mieru malým a stredným podnikom – Európska sieť podnikov (EEN). Od roku 2022 bude EEN vybavená aj poradcami pre udržateľnosť, ktorí budú usmerňovať MSP pri ich prechode na udržateľnosť. Okrem toho, opatrenia na podporu výskumu a vývoja alebo zjednodušenie regulačného rámca pre MSP – ako napríklad test MSP – budú mať pozitívne vedľajšie účinky pri umožňovaní ekonomického a právneho prostredia pre prechod MSP na udržateľnosť. A nakoniec, Európska komisia, v spolupráci so skupinou EIB a národnými podpornými bankami poskytuje širokú škálu finančných nástrojov zameraných na podporu prístupu MSP k financovaniu, a to aj v oblasti udržateľnosti prechodu na udržateľný rozvoj.

Správa takisto navrhuje sériu politických odporúčaní zameraných na zlepšenie politickej podpory urýchlenia prechodu MSP na udržateľný rozvoj:

  • Politiky podpory by sa mali zameriavať na MSP a ich špecifické problémy, pričom by mali zohľadňovať aj vysokú heterogenitu MSP,
  • Regulačný rámec by mal uľahčiť prechod MSP na udržateľnosť a posilniť ich odolnosť a zároveň minimalizovať administratívnu záťaž spojenú s požiadavkami na podávanie správ,
  • Finančné zdroje by sa mali kombinovať s technickou pomocou, zvyšovaním povedomia a poradenskými službami,
  • Nepriamy vplyv oznamovacích povinností pre veľké podniky by mal byť riadne riadený, aby sa zabránilo nespravodlivému prenosu týchto požiadaviek v dodávateľskom reťazci na MSP,
  • MSP majú významné inovačné schopnosti. Preto poskytnutím stimulov pre MSP, aby využili na ekologické trhy prostredníctvom inovatívnych produktov a služieb, môžu sa MSP stať dôležitou hnacou silou prechodu na udržateľný rozvoj.

Slovenská republika

Napriek tomu, že máme ako štát najvyššiu obchodnú integráciu na jednotnom trhu s tovarom a dosahujeme nadpriemerné výsledky v EÚ v v obchode so službami, MSP nemajú plný prospech z prelievania a príležitostí na internacionalizáciu, ako ani z prenosu znalostí.

Začiatok podnikania na Slovensku je síce lacnejší ako priemer EÚ, ale podnikateľské prostredie sa vyznačuje vysokou byrokratickou a administratívnou záťažou.

Slovensko dosahuje dobré výsledky v počiatočnej fáze podnikateľskej aktivity a podnikateľských zámerov. Napriek tomu by sa stav a atraktívnosť podnikania mohla ďalej zlepšiť.

Inovačná aktivita MSP na Slovensku je naďalej nedostatočná. Podľa údajov Eurostatu iba 29% MSP uskutočnilo inovácie.

Úroveň digitálnych zručností je veľmi nízka a nedostatok a nesúlad zručností je hlavnou výzvou pre investície a rast slovenských MSP. Avšak Plán obnovy a odolnosti obsahuje viacero opatrení, ktoré by mohli napomôcť k riešeniu tohto problému.

Vyšší podiel slovenských MSP ako je priemer EÚ dostávalo viac ako polovicu svojho obratu z predaja ekologických výrobkov alebo služieb. Rovnako je tomu aj z hľadiska podielu MSP, ktoré ponúkajú zelené výrobky a služby (na Slovensku približne 41 %, teda nad priemerom EÚ, ktorý je približne 32 %).

Viac informácií:

Zverejnené 26.8.2022, slord