Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa za rozpočtový rok 2021 z pohľadu výskumu a vývojaEurópsky dvor audítorov (EDA) zverejnil 13.10. výročnú správu, v ktorej na základe vzorových auditov určuje chybovosť v rozpočte EÚ. Tá môže byť zapríčinená v dôsledku nesprávneho výpočtu či napríklad zaúčtovania neoprávnených nákladov. Podľa EDA sa chyby vo výdavkoch z rozpočtu EÚ zvýšili, napriek tomu však vo svojej správe uvádza, že účtová uzávierka EÚ za rok 2021 poskytuje pravdivý a verný obraz.

Rozpočtové výdavky EÚ za rok 2021  predstavovali 181,5 miliardy €, čo zodpovedá 2,4% celkových verejných výdavkov členských štátov. Zisteniami zo správy je celkové zvýšenie úrovne chýb o 0,3% z 2,7% za predošlý rok, na 3% za rok 2021. Približne dve tretiny výdavkov boli považované za vysoko rizikové, čo tiež predstavuje nárast oproti predošlému roku (z 59% na 63,2%).

Z oblasti výskumu bolo prekontrolovaných 84 projektov programu Horizont 2020 3 projekty FP7. Projekty prebiehajúceho programu Horizont Európa zatiaľ zahrnuté nie sú. Takmer 90% chýb tu bolo spôsobených nesprávne fakturovanými personálnymi nákladmi v rámcových projektoch pre výskum. Nadväzujúcim odporúčaním EDA je urýchlené zjednodušenie metódy výpočtu osobných nákladov, ktoré by znížilo chybovosť. V tejto súvislosti boli zavedené nové pravidlá v programe Horizont Európa v podobe paušálnych výdavkov.

Viac informácií:

Zverejnené 26.10.2022, Slord