Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výsledky hodnotenia vplyvu MSCA v rámci Horizontu 2020Európska komisia zverejnila štúdiu, ktorá poskytuje nové poznatky o vplyve akcií Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) v rámci programu Horizont 2020 dva roky po jeho skončení. Štúdia sa zaoberá nástrojmi financovania realizovanými v rámci prvého z troch pilierov programu – „Excelentná veda“. Ide o jednu z viacerých podporných štúdií, ktoré sú podkladom pre hodnotenie ex-post Európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020, ktoré vykonáva Európska komisia. Krátke zhrnutie hlavných zistení vám ponúkame nižšie:

Vysoko atraktívny program vďaka prístupu zdola nahor

Zainteresované strany tiež ocenili skutočnosť, že MSCA priniesla skvelé výsledky a zvýšila excelentnosť a vedeckú konkurencieschopnosť. Taktiež poskytla príležitostí na odbornú prípravu a kariérny rast pre jednotlivých výskumných pracovníkov, umožnila spoluprácu s partnerskými inštitúciami z iných krajín, podporila vzdelávacie programy a poskytla privilegovaného prístupu k špičkovým medzinárodným odborníkom. Avšak jej atraktívnosť viedla k nadmernému počtu prihlásených projektov a priemerná úspešnosť MSCA bola preto iba 14,4 %.

Zlepšenie zručností, kariéry a medzinárodnej mobility výskumných pracovníkov

MSCA ako najväčší celosvetový program založený na medzinárodnej mobilite významne prispieva k tomuto výsledku tým, že udržala vynikajúce európskych talentov v EÚ, priniesla talenty späť a pritiahla kompetentných zahraničných výskumných pracovníkov do EÚ. Keďže 40 % všetkých výskumníkov sú štátni príslušníci krajín mimo EÚ, MSCA sú najmedzinárodnejšou časťou programu Horizont 2020.

Pozitívny vplyv na štrukturálnej úrovni

Okrem významného vplyvu na excelentnosť výskumu zlepšila aj kvalitu odbornej prípravy a dohľadu, kariérneho rastu a postupov v oblasti ľudských zdrojov a pracovných podmienok (napr. prostredníctvom Európskej charty pre výskumných pracovníkov a kódexu správania, poskytovania rovnakých a inkluzívnych príležitostí pre výskumných pracovníkov atď.). 42 % štipendistov MSCA v rámci programu Horizont 2020 tvorili ženy, čo je oveľa viac ako priemerný podiel výskumníčok v EÚ (34 % v roku 2018) a v iných programoch založených na mobilite.

Efektívnosť, účinnosť a európska pridaná hodnota

MSCA a Európska rada pre výskum boli nákladovo najefektívnejšie časti programu Horizont 2020 s 90,9 a 85,9 publikáciami na 10 miliónov EUR. V prvom pilieri prispela MSCA najväčším počtom projektov v oblasti umelej inteligencie a technológií čistej energie.

Viac informácií:

Zverejnené 28.7.2023, slord