Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Eureka Lightweighting 2024 

Národné grantové orgány z Rakúska, Belgicka (Flámsko a Valónsko), Kanady, Čile, Estónska, Francúzska, Nemecka, Izraelu, Litvy, Luxemburska, Portugalska, Južne Kórey, Španielska, Turecka a alokovali finančné prostriedky pre organizácie spolupracujúce na medzinárodných výskumno-vývojových projektoch v oblasti „lightweighting.“

Slovensko, Poľsko a Švajčiarsko sa môžu do výzvy zapojiť ako spolupracujúce krajiny/regióny.

Výzva sa zameriava na projekty v oblasti výskumu a vývoja „odľahčovacích“ technológií. Tieto technológie sú nevyhnutné na zníženie hmotnosti, šetrenie materiálov, zvyšovanie recyklovateľnosti a zlepšenie funkčnosti. Medzi kľúčové oblasti patrí:

  • Optimalizácia prístupov k odľahčenému dizajnu
  • Nové ľahké materiály vrátane optimalizovanej výroby
  • Recyklácia ľahkých materiálov
  • Technológia spájania (Joining technology)
  • Aditívna výroba
  • Digitalizácia
  • Posudzovanie životného cyklu / cirkulárna ekonomika

 

Základné požiadavky na projekt:

  • relevantný prínos k vyššie uvedenému rozsahu výzvy
  • zameranie na aspoň 1 oblasť uvedenú v opise výzvy
  • zameranie na experimentálny vývoj (úroveň technologickej pripravenosti 4 – 6), čím sa preukáže potenciál výskumu alebo vývoja výrobku, procesu alebo služby na komercializáciu.

 

Žiadosť o projekt  v rámci tejto výzvy môžete predložiť od 29. mája 2024 do 25. septembra 2024 do 17:00 hod. stredoeurópskeho času.

Výzva na predkladanie projektov je otvorená i pre slovenské subjekty. Pre viac informácií môžete kontaktovať národného koordinátora projektu na adrese: martin.kontrik@minedu.sk

Úspešné projekty môžu získať financovanie do výšky 150 000 EUR na rok.

Vaše projektové konzorcium musí zahŕňať aspoň dve organizácie so sídlom v minimálne dvoch krajinách/regiónoch zapojených do programu Eureka, ktoré podporujú túto výzvu.

Viac informácií ohľadom oprávnenosti a spôsobe financovania: Call for lightweighting projects – Eureka (eurekanetwork.org)

Celé znenie výzvy: network-projects-lightweighting-2024.pdf (eurekanetwork.org)

Matchmaking platforma: Eureka Lightweighting Call 2024 – Home (b2match.io)

Súvisiace podujatia:

European Lightweighting Network (ELN) konferencia (Liège, Belgicko 28-29 máj 2024)

Global Innovation Summit (Istanbul, Turecko 13-14 jún 2024)

 

EUREKA vznikla v roku 1985 ako medzivládna iniciatíva a Slovenská republika je jej členskou krajinou od roku 2001. Ide o iniciatívu nezávislú od rámcových programov financovaných Európskou komisiou. Podporuje cezhraničné projekty zamerané na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a rozvoj s cieľom zvýšiť európsku konkurencieschopnosť.

Zverejnené 16.5.2024, slord