Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie žiadostí o členstvo v Európskej skupine pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE)Európska komisia spustila výzvu o predkladanie žiadostí pre členstvo v Európskej skupine pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE). 15 úspešných kandidátov bude v rámci svojej funkcie poskytovať nezávislé etické poradenstvo na najvyššej politickej úrovni EÚ po dobu najmenej tri roky.

EGE je nezávislý multidisciplinárny poradný orgán, ktorý zodpovedá predsedníčke Európskej komisie a celému kolégiu komisárov. Za úlohu má zaoberať sa všetkými aspektmi politík a právnych predpisov Komisie, v ktorých sa prelínajú etické, spoločenské a základné práva s rozvojom vedy a novými technológiami.

Od svojho založenia v roku 1991 poskytla EGE Komisii kvalitné a nezávislé poradenstvo v mnohých etických otázkach. V posledných troch rokoch poskytovala poradenstvo v oblasti umelej inteligencie (2018), budúcnosti práce (2018), ochorenia COVID-19 a krízy zdravotníctva (2020) a úpravy genómu (pripravované).

Okrem profesionálnych odborných znalostí by členovia mali byť pre prácu v EGE vysoko motivovaní, mali by byť schopní a ochotní poskytovať znalosti, predvídavosť a víziu, venovať čas podrobnej kolektívnej diskusii v oblasti etiky počas pravidelných stretnutí v Bruseli a online, navrhovať a pripravovať analýzy a odporúčania, budovať pracovné vzťahy založené na dôvere a spolupráci a slúžiť nezávisle od iných záujmov. Mali by tiež ponúkať široké pochopenie súčasného a nastupujúceho etického vývoja vrátane pochopenia úlohy a budúcnosti etiky v kontexte EÚ v kombinácii so schopnosťou zapojiť sa do interdisciplinárneho, transdisciplinárneho a multidisciplinárneho hľadiska pri riešení súčasných etických dilem.

Ako sa prihlásiť:

Zainteresované osoby sú vyzvané, aby predložili svoje prihlášky prostredníctvom tejto webovej stránky do 22. marca 2021 (do 12:00 SEČ). Žiadosti podané po stanovenom termíne nebudú zohľadnené.

Výzvu na predkladanie žiadostí spolu s uvedenými kritériami výberu a postupu prihlasovania, nájdete v prílohách uvedených nižšie.

Otázky týkajúce sa procesu podávania žiadostí môžete adresovať na EC-ETHICS-GROUP@ec.europa.eu.