Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium – letný semester akademického roka 2023/2024 – je otvorená!Národný štipendijný program (NŠP) Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov Slovenskej republiky. Trvanie štipendijného pobytu je 1 – 10 mesiacov.
Základné informácie o programe nájdete v letáku, ktorý je k dispozícií v slovenskom aj v anglickom jazyku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené aj pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumné pobyty pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (nsp-sk@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Silvia Lipovská (nsp-foreign2@saia.sk), uchádzači (študenti a doktorandi) o štipendium zo zahraničia; Ondrej Aradský (nsp-foreign@saia.sk), uchádzači (VŠ učitelia, výskumní a/alebo umeleckí pracovníci) o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

a) vysokoškolský študent 2. stupňa: 620 EUR mesačne

b) doktorand 1025,50 EUR mesačne

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník: 1025,50 – 1 470 EUR mesačne

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2024, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2024/2025.

Zároveň dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy bude organizovaný webinár zameraný na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Webinár s názvom „Study/research in Slovakia with the National Scholarship Programme“ bude určený zahraničným záujemcom, pričom konať sa bude v piatok 13. 10. 2023 o 14:00. Webinár pre zahraničných záujemcov bude v anglickom jazyku. Bližšie informácie o webinári, ako aj odkaz na pripojenie sa, budú zverejnené na webových stránkach SAIA a Národného štipendijného programu, resp. na sociálnych sieťach SAIA, n. o.

Viac informácií

Podmienky pre predkladanie žiadostích pracovníkov

Zverejnené 29.09. 2023, slord