Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predloženie nápadov – Spoločenská výzva 5 – Klimatické aktivity, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyGenerálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov pre pilotné/demonštračné projekty do budúceho pracovného programu na roky 2016/2017  Horizontu 2020 v rámci Spoločenskej výzvy 5 – Klimatické aktivity, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny. Deadline na predloženie návrhov je do 28.2.2015. Predložené návrhy by sa mali zaoberať všetkými formami inovácie a mali by pochádzať z nasledujúcich oblastí:

1. Systematic eco-innovation for a circular economy

2. Climate services

3. Nature-based Solutions

4. Water

Pre ďalšie informácie s presným postupom na predloženie návrhov navštívte stránku Európskej komisie:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5