Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na činnosti EIT Food RIS Public Sector Representatives Activity LineEIT Food RIS PSRAL poskytuje budovanie kapacít a odborné vzdelávanie zástupcom verejného sektora v krajinách Regionálneho inovačného programu EIT v strednej, východnej a južnej Európe. Poskytuje poznatky o nových agropotravinárskych technológiách, inovačných politikách zameraných na poslanie potravinového systému a osvedčených postupoch pri využívaní verejne financovaných výskumných infraštruktúr na priemyselne orientovaný výskum a vývoj a podnikanie. PSRAL pozostáva z dvoch vzájomne prepojených vzdelávacích programov:

  • EIT Food InfraBooster podporuje efektívne využívanie verejne financovaných výskumných infraštruktúr vo vlastníctve univerzít alebo výskumných ústavov, ktoré sú relevantné pre výskumné a vývojové úsilie agropotravinárskych spoločností a startupov zo súkromného sektora;
  • EIT Food Government Executive Academy podporuje tvorcov politík z národných a regionálnych orgánov, aby zlepšovali inovatívne politiky v súlade s agropotravinárskymi trendmi, osvedčenými postupmi a možnosťami medzinárodnej spolupráce.

Výzva je otvorená pre konzorciá vedecké organizácie s komerčne relevantnou výskumnou infraštruktúrou pre agropotravinársky sektor z Widening a Enlargement štátov.

Záujemcovia a oprávnené organizácie môžu svoje žiadosti podať do 14. marca 2023 do 11.00 hod. (SEČ) prostredníctvom priloženého formulára. Elektronickú verziu žiadosti zašlite na adresu: pnawrocki@wz.uw.edu.pl. Neúplné žiadosti alebo žiadosti predložené neoprávnenými organizáciami budú zamietnuté.

Viac informácií:

Zverejnené 8.3.2023, slord