Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva z dielne APVV podporí projekty so Známkou excelentnosti v Horizonte Európa v oblasti MSCASeal of Excellence MSCA je známka excelentnosti, kvality vo výskume. Jej udelením Európska únia svojim členským štátom hovorí, pozrite sa, toto sú vysokokvalitné projekty ktoré vynikajú v medzinárodnej konkurencii a je na vás, aby ste pre ne na národnej úrovni nastavili podporu.

Táto známka sa každoročne udeľuje vedecko-výskumným projektom, ktoré prešli prísnym transparentným výberom a v medzinárodnej konkurencii mali nadpriemerný výsledok, hodnotenie nad 85 percent.

Slovensko pre ne dlho nemalo nastavený systém podpory. Ale tento rok sa aj na podnet Národnej kancelárie Horizontu, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) podarilo dosiahnuť, že sa systém podpory pre projekty so známkou excelentnosti začal formovať v praxi.

Tento rok majú po prvýkrát šancu byť podporené z národných prostriedkov v plnej sume, tak ako ich schválila EÚ.

Aktuálne na podporu žiadateľov v Horizonte Európa, ktorí získali takúto známku excelentnosti, vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) novú výzvu.

Tá bude otvorená od 1. 6. do 1. 8 . 2022 (do 12:00 hod.) a zapojiť sa do nej môže každý projekt podávaný zo slovenskej výskumnej inštitúcie, ktorý obdržal Seal of Excellence pri hodnotení na celoeurópskej úrovni.

Viac o výzve APVV na podporu Seal of Excellence MSCA na Slovensku

Viac o známke kvality Seal of Excellence MSCA na stránkach Európskej komisie

Od otvorenia tejto výzvy sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch sa zvýši počet žiadostí o granty Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov smerujúcich na Slovensko a tiež, že takto dokážeme pritiahnuť k nám talenty zo zahraničia. V budúcich rokov sa počíta s jej navýšením z Plánu obnovy, vďaka čomu by sa mohlo podporiť viacej takto označených projektov.

O výzve MSCA Postdoctoral fellowship

V rámci poslednej výzvy Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov (v anglickom origináli Marie Skłodowska – Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF)) Slovensko zaznamenalo úspech. Slovensko tak malo v rámci EÚ tento rok najvyššiu, až 28 % úspešnosť, pričom priemerná úspešnosť ostatných členských krajín EÚ bola 15 %.

Získané granty putovali na 4 participujúce pracoviská. Zároveň piatemu projektu bola udelená práve spomínaná známka excelentnosti, Seal of Excellence MSCA.

Táto výzva bola určené pre mladých talentovaných vedcov v ranej fáze ich kariéry, ktorí už začínajú samostatný výskum, ale ešte nemajú vlastné výskumné tímy. O grant na realizáciu vlastného projektu sa v nej každoročne uchádzajú výskumníci, keď ukončia doktorandské štúdium, resp. v prvých ôsmich rokoch svojej kariéry.

Granty MSCA PF sa radia k najpopulárnejším opatreniam EÚ na podpory excelentnej vedy. Výrazom excelentná veda chcela Európska komisia zdôrazniť, že podporuje budovanie vlastnej základne vedcov a výskumníkov. Jednak preto, aby nám z Európskej únie neodchádzali talenty a jednak preto, aby sme si pritiahli aj talenty zo sveta.

Viac informácií poskytne národný kontaktný bod – Zuzana Reptová

8.6. 2022, zur/kas