Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vzniklo Globálne fórum univerzitných asociáciíEUA (@euatweets) / Twitter

Európska asociácia univerzít (EUA) založila spolu so spriaznenými univerzitnými asociáciami z Afriky, Severnej a Južnej Ameriky, arabského regiónu a Ázie Globálne fórum univerzitných asociácií (GUAF). Účelom fóra bude skúmať spôsoby ako mobilizovať spoločné kapacity univerzít na riešenie globálnych výziev.

Počas svojho prvého stretnutia 17. mája v Barcelone, sa fórum uznieslo na zozname aktivít, ktorým sa chce venovať:

  • propagovať úlohu vysokého školstva – špeciálne jeho schopnosť sprostredkovávať medzinárodnú výmenu a spoluprácu – pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja a iných kontinentálnych alebo regionálnych míľnikov nakoľko rola tohto sektoru nebola doteraz všeobecne uznávaná a dostatočne zakotvená vo vládnych stratégiách;
  • zdôrazniť rešpektovanie základných hodnôt, ako inštitucionálna autonómia a akademická sloboda, ktoré sú kritické pri budovaní dostatočného rámca pri zapájaní sa do medzinárodnej spolupráce;
  • zaviazať sa k zdieľaniu zdrojov – vrátané politík, usmernení a dát – v témach spoločného záujmu medzi členmi fóra a uľahčovať tak zosúladené spoločné aktivity v kľúčových oblastiach na globálnej úrovni;
  • venovať sa prekážkam zabraňujúcim mobilite na inštitucionálnej a národnej úrovni;
  • preskúmať ako členovia fóra môžu prispieť ku vytvoreniu kolaboratívnych (virtuálnych) prístupov ku vzdelávaniu.

Viac informácií:

Zverejnené 8.6.2022, slord