Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zápis zo spoločného zasadnutia pracovných skupín IGLO pre implementáciu a pre ERCDňa 11. marca 2021 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie pracovných skupín IGLO pre implementáciu a pre Európsku radu pre výskum (ERC). Hlavnou témou podujatia bola podpora rodovej rovnosti v rámci ERC.

Podpora rodovej rovnosti je kľúčovou činnosťou EÚ: rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou EÚ, cieľom EÚ a hnacou silou hospodárskeho rastu. Únia sa zameriava na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach.

Pozvanými rečníčkami boli:

 • Eveline Crone, viceprezidentka vedeckej rady ERC,
 • Severina Shopova, poradkyňa, oddelenie A1 „Support to the Scientific Council“, ERCEA

Eveline Crone prezentovala výsledky pracovnej skupiny vedeckej rady ERC pre rodové otázky, ktorá funguje od roku 2008. Informovala o politickom pozadí, špecifických aktivitách, zozbieraných dátach o úspešnosti mužov a žien v ERC a o vplyvoch krízy spojenej s ochorením COVID-19. Taktiež informovala o aktualizácií plánu rodovej rovnosti ERC.

Táto osobitná pracovná skupina na podporu rodovej rovnosti na všetkých úrovniach postupov ERC sleduje tieto ciele:

 • Informovať a zvyšovať povedomie vynikajúcich výskumných pracovníkov, mužského aj ženského pohlavia, o možnostiach grantov v rámci ERC;
 • Poskytovať rovnaké príležitostí a zabezpečiť rovnaký prístup k mužom a ženám uchádzajúcim sa o účasť vo všetkých grantových súťažiach ERC;
 • Monitorovať distribúcie pohlaví v rámci systému vzájomného hodnotenia ERC.

Členmi pracovnej skupiny pre rodové otázky sú:

 • Barbara Romanowicz (predsedníčka)
 • Genevieve Almouzni
 • Paola Bovolenta
 • Mercedes Garcia-Arenal
 • Michael Kramer

Pracovná skupina pripravila návrh plánu rodovej rovnosti na roky 2007-2013, 2014-2020  a 2021-2027 (zverejnenie čoskoro).

Cieľom ERC je zohľadniť a čeliť štrukturálnym rozdielom medzi pohlaviami, podporovať vynikajúcich cezhraničných výskumných pracovníkov v celej Európe bez ohľadu na národnosť, vek či pohlavie.

Vedecká rada ERC prijala plán ERC pre rodovú rovnosť na roky 2021-2027, na obdobie trvanie rámcového programu Horizon Europe. Pracovná skupina vedeckej rady pre rodové otázky bude podporovať tieto ciele.

Hlavne ciele plánu rodovej rovnosti ERC na roky 2021-2027:

 • Zvyšovanie povedomia o politike rodovej rovnosti ERC medzi potenciálnymi žiadateľmi;
 • Práca na zlepšení rodovej rovnosti medzi kandidátmi na ERC granty, ako aj vo výskumných tímoch financovaných zo zdrojov ERC;
 • Identifikácia a odstránenie akýchkoľvek potenciálnych zaujatostí z hľadiska pohlavia pri hodnotení návrhov podaných do ERC;
 • Začlenenie povedomia o rodovej rovnosti do všetkých úrovni procesov ERC, so zameraním na excelentnosť;
 • Úsilie o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien medzi odbornými recenzentmi (peer reviewers) ERC a ostatnými príslušnými organmi ERC.

Vybrané nástroje implementácie plánu rodovej rovnosti ERC na roky 2021-2027:

 • Zverejnenie plánu ERC pre rodovú rovnosť na stránke ERC;
 • Monitorovanie úspešnosti návrhov podľa pohlavia, krajiny, oblasti výskumu a hodnotiaceho panelu;
 • Pokračovanie v aktívnej účasti a zapájaní sa do rôznych sietí a workshopov zameraných na rodovú rovnosť;
 • Pokračovanie v organizácií cielených stretnutí a workshopov, ktoré sú zamerane na témy rodovej rovnosti;
 • Pokračovanie v začleňovaní relevantných štatistík ohľadom rodovej otázky do práce ERC;
 • Začleňovanie úspešných príkladov oboch pohlaví ako modely v komunikačných aktivitách (brožúry, postery, videá…);
 • Pokračovanie vo zvyšovaní povedomia o potrebe spravodlivého začleňovania oboch pohlaví do navrhovania výskumných projektov;
 • Mnohé ďalšie.

Celú prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií o aktivitách ERC v rámci rodovej rovnosti nájdete tu