Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny IGLO ImplementationDňa 11. februára 2021 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny IGLO Implementation. Hlavnou témou podujatia bola 5. monitorovacia správa o integrácii spoločenských a humanitných vied (SSH) v programe Horizont 2020 a výhľad výskumu a inovácií v oblasti SSH v programe Horizon Europe.

Pozvaným rečníkom bol Krzysztof KANIA, Policy Officer, oddelenie Fair Societies & Cultural Heritage (RTD.E.4) Generálneho riaditeľstva EK pre výskum a inovácie.

Integrácia sociálnych a humanitných vied (SSH) do programu Horizont 2020 je dôležitou súčasťou programu. Najnovšie vydanie správy ukazuje, že od začiatku programu sa v mnohých oblastiach dosiahol značný kvantitatívny pokrok. Ukazuje však tiež, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zlepšenie kvality integrácie SSH.

Ľudský faktor vo výskume a inováciách:

 • Veľa spoločenských výziev je potrebné riešiť prostredníctvom výskumu a inovácií, avšak niektoré sú príliš zložité na to, aby danú výzvu dokázal vyriešiť iba jeden alebo dvojica vedných odborov. Práve preto na dosiahnutie adekvátneho a efektívneho riešenia týchto výziev je potrebná interakcia medzi STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika) a SSH (spoločenské a humanitné vedy).
 • Očakáva sa, že efektívnejšia a lepšia integrácia disciplín z oblasti SSH do projektov v oblasti výskumu a inovácií bude mať za následok väčší spoločenský vplyv.
 • Piata monitorovacia správa SSH posudzuje a analyzuje stupeň integrácie SSH v H2020.
 • Práca na integrácii SSH v rámci H2020 by mala byť vnímaná ako predchodca hlbšieho medzisektorového prístupu v rámci programu Horizon Europe.

Monitorovanie vývoja integrácie:

 • Monitorovanie vývoja integrácie SSH je záväzok, ktorý bol prijatý v rámci programu Horizont 2020.
 • S cieľom zabezpečiť merateľné ukazovatele SSH bola vyvinutá komplexná metodika, ktorá zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenia.
 • Monitorovacia správa poskytuje ročné hodnotenie SSH integrácie, ktoré bolo uskutočnené prostredníctvom vyššie uvedenej metodiky.
 • Piate vydanie bolo publikované v roku 2020 a hodnotí integráciu SSH do projektov, financovaných v roku 2018.
 • Táto publikácia je primárne zameraná na spoločenské výzvy a vedúce postavenie v priemysle (II. pilier) programu, avšak postupom času sa rozšírila aj o Európsku radu pre výskum (ERC), Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Budúce a vznikajúce technológie (FET), výskumné infraštruktúry a v najnovšej edícii aj Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS).

Hlavné zistenia:

 • Výsledky dosiahnuté za rok 2014-2018 naznačujú všeobecný pozitívny vývoj z hľadiska prítomnosti a intenzity SSH v programe H2020.
 • Kvalita integrácie SSH, ktorá bola meraná už spomínanými ukazovateľmi, sa významne zvýšila. Výrazné zvýšenie ukazuje aj počet SSH tém a zároveň aj rozpočet, ktorý bol vyčlenený na tieto témy. Rozpočet, ktorý išiel priamo SSH partnerom sa v priebehu rokov 2014-2018 takmer zdvojnásobil.  
 • Úrovne účasti SSH sa však naďalej výrazne líšia medzi časťami programu, vednými disciplínami ale aj medzi jednotlivými členskými štátmi a pridruženými krajinami programu.

Závery pre integráciu SSH v Horizon Europe:

 • Zistenia naznačujú, že úsilie vynaložené na posilnenie integrácie SSH má pozitívny vplyv a je efektívne. Účasť SSH stabilne rastie aj v pilieri „Excelentná veda“, konkrétne v ERC, a to aj napriek prístupu zdola nahor v oblasti financovania tejto časti programu.
 • Zistenia tiež naznačujú, že zlepšenie integrácie SSH má veľký potenciál. Pokrok je však nerovnomerný a celkový podiel účasti na SSH je relatívne nízky.
 • SSH musia byť plne integrované do všetkých klastrov, vrátane výskumno-inovačných misií a európskych partnerstiev.

Z dát, zverejnených v správe tiež vyplýva, že účasť ako aj financovanie SSH sa postupne zvyšuje a to aj napriek zníženiu celkového rozpočtu H2020 v rokoch 2016 a najmä 2018. Väčšina (86%) financovaných projektov v rámci SSH tém má minimálne jedného SSH partnera, avšak 14% financovaných projektov SSH partnera nemá. Podiel partnerov na SSH projektoch je menšinový, výnimkou je oblasť spoločenskej výzvy 6 (Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti) programu Horizont 2020.

Konkrétne návrhy pre Horizon Europe:

Pre rámcový program Horizon Europe bol vyvinutý súbor nástrojov obsahujúci riešenia pre lepšiu integráciu výskumu a inovácií v oblasti SSH. Týmito nástrojmi sú:

 • právny základ (nariadenie Horizon Europe), ktorý obsahuje aj požiadavku integrovať SSH výskum systematicky naprieč celým programom;
 • holistický prístup k SSH presadzovaný v Európskej komisii, ktorý znamená efektívnu spoluprácu pri príprave prvých pracovných programov a integrácie SSH tém už od začiatku a nie na konci procesu;
 • nový revidovaný hodnotiaci proces: prístup zameraný viac na SSH pri hodnotení návrhov (formuláre, zloženia hodnotiacich panelov, začlenenia väčšieho počtu SSH ale aj interdisciplinárnych expertov v hodnotiacom procese);
 • možnosť zavedenia nových výstupov SSH projektov vo forme plánu spoločenského rozvoja (Societal Development Plan, SDP): V súčasnosti intenzívne diskutovaný plán spoločenského rozvoja by mohol byť plánom začleňovania SSH po celú dobu trvania projektu, s čím by mohlo byť spojené aj reportovanie. Plán SDP by mohol byť implementovaný ako kľúčový výstup projektu. Hlavnou myšlienkou je, aby sa takýto doplnok implementoval len na SSH témy/výzvy. Otázkou však je, či by bolo možné, ak by sa doplnok implementoval len na vybrané SSH témy a nie na celý program.
 • vytvorenie nových medziklastrových komplementárností a synergií.

Celú prezentáciu zo zasadnutia si môžete stiahnuť tu.

Celú najnovšiu 5. monitorovaciu správu si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií: