Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny IGLO pre implementáciu z 11. mája 2021IGLO LOGO

Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny IGLO pre implementáciu. Hlavnou témou zasadnutia bolo uplatňovanie zásady „Do No Significant Harm“ (DNSH Principle) v hodnotiacom procese projektových návrhov v programe Horizon Europe.

Pozvanou rečníkou bola Angelica MARINO, Policy Officer, Common Policy Centre – Common Programme Analysis & Regulatory Reform (RTD.G.2) Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie. Práve Marino je zodpovedná za implementáciu DNSH zásady a princípov Taxonómie udržateľných činností EÚ v programe Horizon Europe.

„Do no significant harm” (DNSH) principle je zásada, ktorá bude v programe Horizon Europe uplatňovaná pri hodnotení projektov. V súlade s európskymi cieľmi Európskej zelenej dohody by výskumné a inovačné činnosti nemali významne poškodiť žiadny zo šiestich vytýčených environmentálnych cieľov (nariadenie EÚ o taxonómii 2020/852).

Kontext

Potreba implementovať zásadu DNSH vznikla so zámerom harmonizácie s ostatnými politikami, medzi ktoré patrí napríklad aj Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF), ako aj so zámerom zaviesť minimálne normy v otázkach činností, ktoré možno považovať za udržateľné, a ktoré by mali mať podporu zo strany verejných orgánov.

Taxonómia udržateľných činností EÚ bola zavedená ako klasifikačný systém, ktorý umožňuje určiť, čo možno považovať za udržateľnú činnosť v súlade s niekoľkými horizontálnymi kritériami.  Udržateľná činnosť by mala významne prispievať k plneniu environmentálnych cieľov EÚ a zároveň by nemala narušiť žiadny z týchto 6 cieľov:  

 • 1. Zmiernenie zmien klímy;
 • 2. Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;
 • 3. Prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia;
 • 4. Prispôsobenie sa zmene klímy;
 • 5. Prechod na obehové hospodárstvo;
 • 6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

Ciele sú v súlade s ambíciami Európskej zelenej dohody. Viaceré ukazovatele výkonnosti a kritériá pomáhajú posúdiť súlad v rámci konkrétnej oblasti.

Integrácia zásady DNSH do programu Horizon Europe

 1. Na úrovni rozsahu pôsobnosti (scope) v projekte sa uplatňuje holistický, celostný prístup: Dodržiavanie zásady závisí od vyspelosti/stupňa vývoja projektu a technológie. Je potrebné zvážiť, aký vplyv môžu mať výsledky konkrétneho projektu v budúcnosti a či budú relevantné vzhľadom na environmentálne ciele EÚ. Je potrebné si položiť otázku: „Nebude vyvíjaná technológia alebo činnosť o niekoľko rokov zbytočná alebo kontraproduktívna?“ Aj keď zásada DNSH vo všeobecnosti platí pre celý program Horizon Europe, väčší dôraz sa kladie na klastre 4, 5 a 6.  

 • Na úrovni vplyvu (impact) v projekte:  Klastre 4, 5, 6 majú v pracovnom programe v rámci jednotlivých destinácií zahrnuté dodatočné informácie o zásade DNSH; ostatné časti programu ich majú len vo všeobecnom úvode. Zásada sa neuplatňuje pre celý I. pilier programu (ERC, MSCA a Výskumné infraštruktúry). V rámci III. piliera existuje spolupráca s Európskou radou pre inovácie (EIC), ktorá ju má uplatňovať rôzne pre niektoré časti programu (napr. uskutočnená výzva EIC v rámci Európskej zelenej dohody – EU Green Deal call).

Pre projektové návrhy to znamená, že vplyv na životné prostredie bude opísaný v časti Vplyv (Impact), v ktorej je potrebné zohľadniť pozitívne aj možné negatívne vplyvy na životné prostredie. V prípade negatívneho vplyvu je potrebné vysvetliť ďalší postup, akým sa bude projekt s danými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie riadiť a ako bude tieto vplyvy minimalizovať.

Zásadu DNSH je preto potrebné zohľadniť v nasledujúcich častiach návrhu: 

 1. Excelentnosť (Excellence): Metodológia projektu (Methodology)
 2. Vplyv (Impact): Výsledky projekty a ich vplyv (Project outcomes and impacts)

Všeobecné pravidlo: Dodržiavanie zásady nie je povinné, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v texte výzvy/témy.

Rozdiel medzi „zvážením“ (consideration) a „dodržaním“ (compliance) zásady DNSH

Zásada DNSH bude kritériom, ktoré bude potrebné pri príprave projektového návrhu zvážiť, avšak nie je povinné ho za každých okolností dodržať.

Projekt, od ktorého sa vyžaduje dodržanie zásady DNSH, a ktorý nie je v súlade s jedným alebo viacerými cieľmi, môže napriek tomu získať finančné prostriedky. Podmienkou je, že tieto možné negatívne vplyvy sú v projektovom návrhu riadne zvážené, existuje spoľahlivý plán riadenia, ktorý opisuje riešenia, ako ich obmedziť, a pozitívne vplyvy v iných oblastiach prevažujú nad negatívnymi. To znamená, že pri zvážení sa od projektu vyžaduje, aby túto úvahu zahrnul do svojej metodológie, čím ju priamo prepája s excelentnosťou projektu. 

 • Na úrovni podávania správ z projektu (reporting) nedochádza k žiadnym priamym zmenám, avšak vo formulári reportingu si príjemcovia grantov nájdu určité zmeny súvisiace s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Existuje však možnosť, že počas hodnotenia projektu a na základe nedodržania jedného alebo viacerých z vytýčených 6 cieľov hodnotitelia odporučia konzorciu splniť určité dodatočné požiadavky. Tie sa potom môžu stať súčasťou rokovaní k zmluve o grante a pridelený policy officer (a prípadne aj expert), bude sledovať vývoj projektu.

 • V súčasnosti je pripravovaných niekoľko dotazníkov, ktoré pomôžu žiadateľom posúdiť prípadné negatívne vplyvy. V rámci RRF už bol vypracovaný jeden špecifický dotazník pre vnútroštátne orgány, ktoré pripravujú národné plány obnovy. Opäť platí, že na otázky v danom dotazníku nie je potrebné odpovedať „áno“ alebo „nie“, ale je potrebné ich zohľadniť v uvedených častiach projektového návrhu. 

 • V nasledujúcich mesiacoch budú k dispozícii nové nástroje a usmerňujúce materiály týkajúce sa zásady DNSH.  Viac informácií poskytne aj príručka pre žiadateľov v rámci programu Horizon Europe.

 • Iné programy a činnosti začínajú rozvíjať zásadu DNSH rôznymi spôsobmi, napr. Inovačný fond (Innovation Fund) alebo monitorovacia činnosť Generálneho riaditeľstva EK pre rozpočet (DG BUDGET) zameraná na sledovanie klímy (Climate Tracking).

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 19.5.2021, slord