Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny IGLO pre regionálne politikyIGLO

Dňa 24. marca 2021 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny IGLO pre regionálne politiky (IGLO Regional Policy). Témou zasadnutia bol nový nástroj Interregional Innovation Investment (I3), ktorý bude implementovaný v priebehu roka 2021 v rámci politiky súdržnosti.

Pozvanou rečníčkou bola Valentina Pinna (oddelenie Smart and Sustainable Growth, DG REGIO).

Nástroj I3 – základné informácie

Nástroj I3 bude v novom programovom období implementovaný v priebehu roka 2021 s možným spustením prvých projektov v prvom štvrťroku 2022. Podporovať bude medziregionálne partnerstvá v 4 oblastiach:

  1. Inovácie prinášajúce riešenia krízy a následkov krízy spojenej s koronavírusom;
  2. obehová ekonomika v oblasti zdravia;
  3. udržateľný a digitálny turizmus;
  4. vodíkové technológie v uhoľných regiónoch.

Cieľom nového nástroja I3 je budovať na úspešnej skúsenosti v podobe série pilotných inovačných projektov zameraných na medziregionálnu spoluprácu v rôznych oblastiach, ktoré prebiehali už od roku 2017. Tieto pilotné projekty boli využité na urýchlenie výsledkov práce v rámci tematických platforiem inteligentnej špecializácie (S3). Zatiaľ čo tieto v súčasnosti tri tematické platformy podporujú získavanie vedomostí a nadväzovanie partnerstiev, pilotné projekty medziregionálnej spolupráce sa sústredili na projekty s vyššími stupňami technologickej pripravenosti (TRL vyšší ako 5/6) a ich cieľom bolo posunúť tieto projekty do demonštračnej fázy s cieľom komercionalizovať a rozšíriť využívanie ich výsledkov. Jeho cieľom bude podporovať vývoj európskych hodnotových reťazcov.

Pre koho je nástroj určený?

Nástroj je určený pre výskumných pracovníkov, podniky, občiansku spoločnosť a orgány verejnej správy zapojené do stratégií inteligentnej špecializácie vytvorených na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Ako sa bude nástroj implementovať ?

I3 bude nástrojom priamo riadeným Európskou komisiou, patriaci pod nástroje politiky súdržnosti a fungujúci na právnom základe Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

K dispozícii bude mať rozpočet o výške 577 miliónov EUR.

Nástroj bude fungovať dvoma hlavnými typmi aktivít:

  • Typ 1: Finančná a odborná podpora pre investície do medziregionálnych inovačných projektov bude formou grantov podporovať inovačné akcie (IA) do vyspelých partnerstiev. Rozpočet balíka: 279,3 miliónov EUR;
  • Typ 2: Finančná a odborná podpora vývoja hodnotových reťazcov v menej rozvinutých regiónoch bude formou grantov podporovať zjednodušené inovačné akcie (SIA) v menej rozvinutých regiónoch (typ 2a, rozpočet 250,8 mil. EUR) a podporovať budovanie kapacít v týchto regiónoch (typ 2b, rozpočet 28,5 mil. EUR).

Časový plán

Prvé výzvy na predkladanie návrhov pre typy aktivít 1 a 2a budú spustené v lete 2021.

Synergie

Európska komisia bude kooordinovať a vytvárať prieniky s ďalšími programami EÚ, predovšetkým Horizon Europe, Digital Europe, Single Market Programme a Invest EU, ako aj programom Interreg, predovšetkým jeho časti C – medziregionálna spolupráca.

Celú prezentáciu si môžete stiahnuť tu.