Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zapojte sa do konzultácie k novému právnemu rámcu EÚ pre ochranu pôdyEurópska komisia spustila online verejnú konzultáciu o príprave možného zákona EÚ o zdraví pôdy.

Pôda je základom našej potravinovej bezpečnosti, pretože poskytuje 95 % potravín, ktoré konzumujeme. Zdravá pôda je nevyhnutná pre život na Zemi. Poskytuje mnohé dôležité služby a sú nevyhnutné na dosiahnutie kľúčových cieľov Európskej zelenej dohody, akými sú klimatická neutralita, obnova biodiverzity, nulové znečistenie, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie.

Stratégia EÚ pre pôdu do roku 2030, prijatá 17. novembra 2021, stanovuje víziu, aby do roku 2050 boli všetky pôdy v zdravom stave a aby sa ochrana, udržateľné využívanie a obnova pôdy stali normou. V dokumente sa tiež oznamuje, že Komisia predloží nový legislatívny návrh o zdraví pôdy, ktorý poskytne komplexný právny rámec na ochranu pôdy, ktorý jej poskytne rovnakú úroveň ochrany, aká v EÚ existuje pre vodu, morské prostredie a ovzdušie. Tento návrh doplní zákon o obnove prírody a zabezpečí synergie s opatreniami na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej.

Udržateľné hospodárenie s pôdou a jej obnova si vyžaduje zapojenie širokého spektra hospodárskych a spoločenských subjektov. Všetky zainteresované strany, od poľnohospodárov po lesníkov, od územných plánovačov po priemysel, od národných vlád po miestne orgány, od mimovládnych organizácií po občanov, sú vyzvané, aby sa podelili o svoje názory na túto iniciatívu týkajúcu sa zdravia pôdy prostredníctvom online konzultácie, ktorá potrvá do 24. októbra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 10.8.2022, slord