Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Záznam z informačného webináru k druhej mimoriadnej výzve H2020 ku COVID-19Dňa 20.mája, deň po oficiálnom otvorení druhej mimoriadnej výzvy určenej na podporu boja proti koronavírusu, sa konal informačný webinár organizovaný Európskou komisiou, ktorý poskytol hlavné informácie k náležitostiam výzvy.

Záznam celého webinára si môžete pozrieť tu.

Druhá
výzva na vyjadrenie záujmu
priamo vychádza z tretej akcie Akčného
plánu ERAvsCorona
, ktorý je výsledkom dialógov medzi útvarmi Komisie
a národnými ministerstvami, ktoré prebehli v marci a apríli. Úplný
názov akcie 3 v rámci Akčného plánu je „Nové financovanie inovatívnych
a rýchlych prístupov v reakcii na COVID-19 a
poskytovanie
rýchlych výsledkov relevantných pre spoločnosť a
vyššiu úroveň pripravenosti zdravotníckych systémov “
.

Novootvorená výzva dopĺňa prvú januárovú výzvu v rámci ktorej bolo financovaných celkovo 18 excelentných projektov a výzvu verejno-súkromného partnerstva Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (The Innovative Medicines Initiative – IMI) , ktorá podporí 8 vybraných výskumných projektov zameraných na liečbu a diagnostiku koronavírusu.

Zatiaľ
čo sa prvá výzva zamerala na rozvoj poznatkov o SARS-CoV- 2 a jeho vplyve na
infikované osoby s cieľom prispieť k efektívnemu riadeniu pacientov a/alebo
pripravenosti a reakcii na verejné zdravie, druhá výzva má za cieľ poskytnúť inovatívne riešenia na zvládnutie
a zmiernenie pandémie a prepuknutia choroby.
Výzva je tiež zameraná na lepšiu starostlivosť o pacientov,
pozostalých, zraniteľné skupiny, pracovníkov v prvej línii (zdravotníckych pracovníkov)
a ich komunity – najmä v nasledujúcich 18 mesiacoch.

Kontext

Tvorcovia
politík (na všetkých úrovniach), poskytovatelia starostlivosti, a iní
zamestnávatelia naliehavo potrebujú praktické usmernenia založené na dôkazoch
na riešenie problémov vyplývajúcich zo súčasných obmedzujúcich a zmierňujúcich
opatrení na kontrolu prepuknutia choroby. Štúdie kohort (skupín) dokázali
rýchlo zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú náchylnosť na infekciu, klinické
prejavy, terapeutickú odpoveď a klinické výsledky. Rýchly vývoj a zavádzanie
inovatívnych, prispôsobivých a odolných výrobných metód a riešení (IT alebo
iných) by mohol rýchlo riešiť okamžité potreby v oblasti poskytovania
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Vzhľadom
na obrovský vplyv pandémie je aj rozsah tejto výzvy obšírnejší a pokrýva päť
tém zamerania:

 • Opätovné
  zavedenie výroby životne dôležitých zdravotníckych pomôcok a vybavenia
 • Lekárske technológie,
  digitálne nástroje a analýzy umelej inteligencie na zlepšenie sledovania a
  starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti
 • Behaviorálne,
  sociálne a ekonomické dopady reakcie na ohnisko
 • Celoeurópske
  kohorty COVID-19
 • Vytváranie
  sietí existujúcich kohort EÚ a medzinárodných kohortov relevantných pre program
  COVID-19.

Výzva je financovaná prostredníctvom akcií programu „SC1 Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020. Výzva si vyžaduje projektové výskumno-inovačné návrhy, ktorých cieľom je široká, rýchla (zvyčajne do 3 – 24 mesiacov) aplikácia zdravotníckych riešení, ktoré umožnia rýchlo reagovať na pandémiu COVID-19 a zároveň zohľadnia širokú škálu prístupov k starostlivosti v celej Európe.

Očakávané ciele a dopady
výzvy

 • Cieľom výzvy nie je vývoj nových diagnostických, terapeutických alebo vakcínových zlúčenín či  roztokov, ale dokončenie a nasadenie ľahko dostupných riešení.
 • V návrhoch by sa malo zvážiť výrazné zapojenie koncových užívateľov (vrátane organizácií občianskej spoločnosti) a/alebo strategických partnerov v priebehu projektu. Možnými koncovými používateľmi a strategickými partnermi sú miestne alebo regionálne zdravotnícke orgány alebo iné typy organizácií poskytujúcich starostlivosť (tiež vo svojej úlohe zamestnávateľov), organizácie občianskej spoločnosti, ako aj verejné a súkromné ​​organizácie, ako aj investori.
 • Návrhy by mali prispieť k zvýšeniu odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a spoločností voči pandémiám, pokiaľ ide o prevenciu, ochranu a liečbu populácie a pacientov COVID-19.
 • Projekty by mali mať významný a okamžitý vplyv na zlepšenie kvality života najzraniteľnejších a na kvalitu a prevádzkovú kapacitu pracovníkov vo frontovej úrovni.
 • Výzva je tiež určená pre návrhy, ktoré vedú k zvyšovaniu krátkodobých výrobných a distribučných kapacít a návrhov, ktoré uľahčujú nové účinné prístupy k viacúrovňovej spolupráci medzi miestnymi, regionálnymi členskými štátmi a úrovňami EÚ.
 • Rodové otázky sú dôležitým prierezovým zameraním tejto výzvy. Pozornosť by sa mala venovať aj kritickým sociálnym faktorom, ktoré sa prelínajú s pohlavím, ako je vek, sociálny pôvod, etnický pôvod / migrácia či zdravotné postihnutie.
 • Účasť medzinárodných partnerov (aj medzinárodných organizácií) mimo členských a asociovaných krajín EÚ je veľmi vítaná
 • Dôležitým elementom výzvy je dostupnosť a okamžitý prístup k riešeniam a prístupnosť a opätovná použiteľnosť dát. Príjemcovia musia sprístupniť a opätovne použiť výskumné údaje prostredníctvom vhodných platforiem (napríklad platformy na zdieľanie údajov) v súlade s usmerneniami Európskej komisie.

Výsledky výzvy by mali byť
známe do dvoch mesiacov po uzávierke výzvy. Podpis grantovej dohody by mal
prebehnúť štyri mesiace od uzávierky výzvy.

Všetky ďalšie detaily a dodatočné informácie k jednotlivým témam výzvy nájdete na stránke výzvy a v zázname z informačného seminára.  Pre viac informácií a pomoc pri príprave projektov sa tiež môžete obrátiť na Národný kontaktný bod.