Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Záznam z otvorenej diskusie k misii 100 Klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030Dňa 1.10. 2021 zorganizovala Európska komisia otvorenú diskusiu k misii 100 Klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.

Na úvod predstavila riaditeľka sekcie Čistá planéta z generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (DG RTD) Rosalinde van der Vlies kľúčové body misie, ktorá bude výrazným spôsobom prispievať k aj napĺňaniu cieľov Zelenej klimatickej dohody. Vo všeobecnosti sú misie novinkou v programe Horizon Europe a idú nad rámec klasických výskumno-inovačných projektov. Misia 100 klimaticky neutrálnych miest sa plne sústredí na identifikovaný konečný cieľ a do jej tvorby, ako aj do napĺňania cieľov misií, sú priamo zapojení občania, komunity a zainteresované strany, vďaka čomu sa misia stáva adresnejšia voči potrebám EÚ miest a občanov.  

Misia zabezpečí, aby sa všetky existujúce podporné programy navzájom posilňovali a vytvárali synergický efekt pri napĺňaní jedinečného cieľu. Program Horizon Europe celkovo poskytne na misie viac ako 2 miliardy EUR, z ktorých bude na misiu 100 klimaticky neutrálnych miest alokovaných viac ako 300 miliónov EUR. Táto suma bude doplnená o zdroje z iných európskych či národných programov a o zdroje zo súkromného sektora, ktoré budú predstavovať prevažnú časť financií. Tieto financie pomôžu pretaviť výsledky výskumu a inovácií do zavádzania praktických riešení. Európska komisia sa preto zaviazala spolupracovať s Európskou investičnou bankou, súkromnými investormi a členskými štátmi.

Matthew Baldwin prezentoval údaje, podľa ktorých 75 % občanov EÚ žije v mestách a predpokladá sa, že tento počet sa časom zvýši na až 85 %. Viac ako 65 % spotreby energie a viac ako 70 % emisií CO2 na celom svete takisto pochádza práve z miest. Mestá sú priamo v centre problému, ktorý nazývame „zmena klímy“ a trpia aj znečistením ovzdušia, či smogom z dopravných zápch. Sú však tiež miestom, kde sa môže realizovať európska zelená dohoda na miestnej/lokálnej úrovni, keďže politika sa tu priamo stretáva s ľuďmi. Mestá sú ambiciózne a chcú napredovať pri riešení otázky klímy, no zatiaľ len niekoľko miest deklarovalo pripravenosť byť do roku 2030 klimaticky neutrálne. Pripravovaná misia má mestám pomôcť prekonať všetky prekážky a ťažkosti, ktoré im bránia v ceste za klimatickou neutralitou. Jedným z cieľov misie je dosiahnuť do roku 2030 aspoň 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných európskych miest a druhým je zabezpečiť, aby tieto mestá fungovali ako experimentálne a inovačné centrá, ktoré umožnia všetkým európskym mestám stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnymi. Práve 100 miest predstavuje kritickú masu, ktorá vytvorí gravitáciu pre ostatné mestá. Opatrenia na dosiahnutie klimatickej neutrality prinesú rozsiahle vedľajšie prínosy (napríklad lepšiu kvalitu ovzdušia, menšie dopravné zápchy a príjemnejšie priestory pre život).

Odpovede na často kladené otázky k misii 100 klimaticky neutrálnych miest

Baldwin ďalej zhrnul odpovede na najčastejšie kladené otázky k misii.

Čo sú to zmluvy s klimatickými mestami?

Ide o vlastný, na mieru šitý plán mesta, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu. Nie je to právne záväzná zmluva, ale skôr niečo ako memorandum o porozumení. Je spoluvytváraná za účasti vnútroštátnych orgánov, regiónov a miestnych zainteresovaných strán (vrátane občanov a miestnych hospodárskych subjektov). Mesto musí prijať celý pojem klimatickej neutrality ako jeden koncept. Zmluvy o klimatických mestách by mal podpisovať primátor alebo jeho ekvivalent, keďže práve tam sa dá najlepšie ukázať aj politický záväzok.

Kto sa môže zapojiť do misie?

Misia je pre subjekty s viac ako 50 000 obyvateľmi, pričom podporujú najmä účasť miest s minimálne 100 000 obyvateľmi. Čím je mesto väčšie, tým väčší je jeho príspevok k Európskej zelenej dohode. Keďže sa chce docieliť, aby misia odzrkadľovala to, ako vyzerá Európska únia, prišlo sa s osobitným ustanovením pre subjekty z členských štátov.

Čo vlastne znamená klimatická neutralita pre mestá?

Mestá sa budú zameriavať na emisie rozsahu 1 (scope 1) a rozsahu 2 (scope 2). Rozsah 1 zahŕňa emisie plynov, teda priame emisie. Rozsah 2 sú nepriame emisie v dôsledku spotreby elektriny či spotreby tepla alebo chladu. Toto je len zlomok celkových emisií (ďalšie sú napríklad rozsah 3, čiže používanie mobilných telefónov, dovoz mäsa, apod…).

Ako bude fungovať proces podávania žiadostí?

V októbri 2021 bude zverejnený komplexný súbor informácií pre mestá, ktorý by im mal pomôcť pripraviť sa na výzvu. Približne v polovici novembra 2021 bude vyhlásená výzva na vyjadrenie záujmu vo forme dotazníka. Výzva sa uzavrie približne v januári 2022 a do marca 2022 sa začne proces výberu zúčastnených miest. Do polovice roku 2022 začne Platforma misie spolupracovať s prvými mestami na vypracovaní zmlúv o klimatických mestách.

Aké kritériá hodnotenia bude Európska Komisia používa?

EK bude skúmať úroveň ambícií mesta, úroveň jeho pripravenosti, existujúce a plánované záväzky v oblasti klimatickej neutrality a záväzok zapojiť občanov a zainteresované strany. Nie je to však súťaž krásy, takže nie najvyššia úroveň ambícií je práve tá najlepšia, ani najlepšie pripravené mesto nie je to najvhodnejšie pre misiu. Hľadá sa inkluzívny proces, rozmanitosť a geografická rovnováha.

Ďalším rečníkom podujatia bol Thomas Osdob (koordinátor projektu NetZeroCities), ktorý predstavil program NetZeroCities. Spomenul tiež Platformu misie, ktorá poskytuje pomoc mestám tým, že sa zorganizujú a sprístupnia všetkým (nielen zúčastneným mestám) nástroje a zdroje, odborné znalosti, kapacity, ktoré existujú na pomoc mestám prekonať prekážky ku klimatickej neutralite. Mestá môžu požiadať platformu o konkrétnu pomoc pri riešení výziev na ich ceste ku klimatickej neutralite. Táto platforma by mala byť plne funkčná v septembri 2022.

Ďalším korkom sú zmluvy s klimaticky neutrálnymi mestami. Na tých začne NetZeroCities pracovať s 25 – 30 mestami hneď, ako budú vybrané. NetZeroCities v sebe zahŕňa aj financovanie na podporu až 30 miest, ktoré získajú významné finančné prostriedky na rozsiahle projekty zamerané na inovácie. Takže ide o projektový program na podporu misií, tvorený zoskupením popredných svetových expertov a koordinátorov na pomoc a podporu rôznorodých služieb, ako napríklad financovanie, sociálne inovácie či samotnú angažovanosť občanov. Kľúčovým prvkom programu je komunikácia a jeho cieľom je vybraným mestám „slúžiť’.

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) takisto dohliada na realizáciu NET ZERO CITIES aj samotnú misiu. Ponúka získanie skúseností a technickej spôsobilosti na riadenie projektov v mnohých oblastiach, v ktorých bude misia pôsobiť, ako napríklad mestskú mobilitu či odolnosť voči zmene klímy. Na dosiahnutie klimatickej neutrality musia byť mestá holistické a plne integrované.  Komisia nevydá presne stanovený model, podľa ktorého sa mestá musia riadiť. Prostredníctvom zapojenia sa do misijnej platformy a spolupráce so špičkovými expertmi z misijného panelu sa postupne rozvinú rôzne postupy a modely, ktoré môžu mestá nasledovať. Nie je určený minimálny počet zapojených miest členských štátov, ale očakáva sa účasť každého jedného členského štátu.

Keďže sa jedná o komplexnú technickú, politickú, ekonomickú a administratívnu propagáciu o pridanej hodnote miest, rozhodne čas. Predpokladá sa, že mestá získajú politické uznanie a tým, že urobili významný krok vpred pre svoju krajinu, budú mať z toho finančný benefit. Cieľom misie je spoločne sa učiť a napredovať, aby sme raz všetci mohli dýchať čistý vzduch a mať prosperovať z klimatickej neutrality.

Správu z podujatia vypracovali Karla Šimková a Viktória Hojstricová.

Zverejnené 7.10.2021, slord