Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zodpovedné a spravodlivé prisudzovanie autorstva by malo byť štandardomVo vedeckom výskume zastáva prisudzovanie autorstva významnú úlohu, keďže je to primárny spôsob presadzovania sa, získavania akademického uznania a odmeňovania jednotlivých výskumníkov.

Napriek existencii autorských smerníc a medzinárodných referenčných dokumentov, ich využívanie v praxi akademického publikovania výrazne absentuje. V dôsledku toho dochádza k problému, kedy sa autorstvo stáva vecou konfrontácie a dohadov, kto bude uvedený ako autor, autorka .

Zložitosť tohto javu je umocnená skutočnosťou, že v súčasnosti neexistuje žiadna univerzálne štandardizovaná definícia toho, čo je adekvátne prisúdené autorstvo.

Na túto problematiku upozorňuje a tematizuje ju Liga európskych výskumných univerzít (LERU), ktorá  prostredníctvom politických dokumentov, vyhlásení, stretnutí a podujatí pomáha formovať výskumno-inovačnú a vzdelávaciu politiku na úrovni EÚ. V jej nedávnej publikácii s názvom Definovanie zodpovedného a spravodlivého autorstva prístupom založeným na princípoch identifikovali vážnosť problému a navrhli riešenia, ktoré sú potrebné na zmenu kultúry smerom k zodpovednejším a spravodlivejším autorským praktikám.

Impulzom pre túto štúdiu boli práve výsledky empirických výskumov, ktoré poukázali a potvrdili rozšírenosť nespravodlivého prisudzovania autorstva. Východiskovým bodom dokumentu bol Európsky kódex etiky a integrity výskumu federácie ALLEA, ktorý stanovuje štyri princípy, ktoré by výskumníci mali dodržiavať:

  • spoľahlivosť
  • čestnosť
  • rešpekt
  • zodpovednosť

Na základe týchto princípov LERU štúdia navrhuje odporúčania pre výskumníkov, univerzity  a odborné časopisy pri prideľovaní autorstva. Pre výskumníkov sú to odporúčenia ako:

  • používanie štandardizovaných kategórií rolí prispievateľov (Contributor Roles Taxonomy (CRediT)) s cieľom konzistentne definovať príspevky autorov vo vyhlásení o príspevku autora
  • zahrnutie čestného vyhlásenia o autorskom príspevku (CRediT) do svojich výskumných výstupov, čo umožní ostatným vidieť, kto ako prispel
  • zabezpečenie možnosti všetkým autorom skontrolovať a schváliť konečný rukopis vrátane zoznamu autorov a vyhlásenia o autorskom príspevku
  • rešpekt voči študentom, začínajúcim výskumníkom ako aj výskumným spolupracovníkom z krajín s nízkymi a strednými príjmami a uznanie ich príspevkov

Jeden z príkladov neadekvátneho prisudzovania autorstva, ktoré štúdia uvádza, bol nedávno zvýraznený vo Vyhlásení z Kapského Mesta a týka sa opomínania spravodlivého uznania voči podielu spolupracovníkov z nízko- a stredno-príjmových krajín na medzinárodných výskumoch. Môže za ním stáť napríklad snaha autorov z krajín s vyšším príjmom vyhnúť sa poplatkom za spracovanie článkov.

Opačným fenoménom je zas rozšírená prax pripisovania autorov k publikáciám, na ktorých sa adekvátne alebo vôbec nepodieľali. LERU štúdia cituje prieskum, podľa ktorého sa až 70% výskumníkov v Európe za posledné tri roky podieľalo na projektoch, kde boli uvedení autori bez adekvátneho prispenia.

LERU vo svojej štúdií zdôrazňuje potrebu väčšej diskusie a usmernenia ohľadom toho, čo sa považuje za významný alebo podstatný príspevok. Keďže to závisí od tradícií a noriem výskumnej disciplíny, ďalším krokom by mohlo byť zváženie charakteristík významného prínosu z pohľadu rôznych odborov.

Podstatou spravodlivého autorstva je pritom vždy pripísanie vedeckej práce jednotlivcom, ktorí za svoju prácu dostávajú uznanie a sú za ňu aj zodpovední.

Celú štúdiu nájdete tu.

Zverejnené 21.09. 2023, slord