Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zoznámte sa so skupinou zástupcov štátov CBE JUSpoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU) je partnerstvo Európskej únie a konzorcia Bio-based Industries (BIC) vo výške 2 miliárd EUR, ktoré financuje projekty na podporu konkurencieschopného obehového priemyslu na báze biologických látok v Európe.

CBE JU funguje podľa pravidiel programu Horizont Európa, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, na obdobie rokov 2021 – 2027. Partnerstvo nadväzuje na úspech svojho predchodcu, spoločného podniku pre biopriemysel (BBI JU), a zároveň rieši aktuálne výzvy, ktorým toto odvetvie čelí.

Spoločný podnik CBE JU je právnym a univerzálnym nástupcom spoločného podniku BBI JU, pokiaľ ide o všetky zmluvy, grantové dohody a záväzky. Partnerstvo bolo zriadené nariadením Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021.

Skupina zástupcov štátov (SRG) je jedným z poradných orgánov spoločného podniku CBE JU. Skupina poskytuje správnej rade spoločného podniku CBE JU stanoviská členských štátov EÚ a pridružených krajín k činnosti spoločného podniku CBE JU, najmä k:

  • pokroku pri vykonávaní programu;
  • strategickom programe výskumu a inovácií;
  • návrhu ročného pracovného plánu a správy o činnosti spoločného podniku CBE JU;
  • opatreniach prijatých na dosiahnutie konkrétnych cieľov iniciatívy.

SRG tiež poskytuje rade informácie o regionálnych a národných výskumných a inovačných programoch a iných iniciatívach zameraných na zlepšenie a zavedenie príslušných technológií a inovačných riešení s cieľom zabezpečiť komplementárnosť a synergiu s programom CBE JU.

Až dvoch hlavných a dvoch náhradných členov SRG nominujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov EÚ a pridružených krajín. V súčasnosti je v skupine 31 hlavných členov a 29 náhradníkov z 27 krajín. V skupine je silná rodová rovnováha, keďže 60 % všetkých členov tvoria ženy.

Slovenskú republiku reprezentujú Pavol Povraz ako hlavný člen a Jan Hecl ako náhradník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Členovia skupiny zástupcov štátov sa budú stretávať najmenej dvakrát ročne. Medzi ich prvé úlohy bude patriť poskytovanie stanovísk k pripravovanému ročnému plánu práce spoločného podniku CBE JU.

Viac informácií:

Zverejnené 4.4.2022, slord